Het RIZIV werft artsen voor zijn verschillende diensten aan. Als arts bij het RIZIV varieert je functie afhankelijk van de context en de materie die door elke dienst wordt behandeld. Niettegenstaande hebben alle openstaande functies als arts, een gemeenschappelijke basis waarbij je jouw specifieke expertise kan toepassen.

Als arts bij het RIZIV:
 • behandel je namelijk verschillende thematieken (invaliditeit, medische ongevallen, tegemoetkoming voor gezondheidszorg of medicatie, ...) waarbij je een beroep doet op jouw medische expertise.
 • ben je in staat relevante verbanden te leggen tussen je medische kennis en de juridische en/of economische context van de dossiers die je behandelt.
 • trek je conclusies o.b.v. je eigen medische kennis, onderzoek in de gespecialiseerde literatuur en je beheersing van een specifieke context. Deze bevindingen stellen je in staat om bij te dragen tot het opstellen van een uniforme en objectieve besluitvorming, met inachtneming van de huidige reglementering en de administratieve procedures.

Momenteel is het RIZIV op zoek naar artsen voor haar verschillende diensten (het aantal artsen per dienst zal worden aangepast naargelang de behoeften):

 • Fonds voor de medische ongevallen - Afdeling medische expertise (Brussel)
 • Dienst voor Geneeskundige verzorging - Cel “Doelmatige zorg” van de directie Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteitspromotie (RDQ) (Brussel)
 • Dienst voor Uitkeringen - Medische directie (Brussel)

Hieronder kan je van elke beschikbare functie een beschrijving vinden. Je kan een uitgebreide functiebeschrijving ontvangen voor elke functie door een mail te sturen naar hrtalent@riziv-inami.fgov.be 

We nodigen je uit voor een informatiemiddag over de artsenfuncties die zal georganiseerd worden het RIZIV op 26 januari 2019 van 10u00 tot 12u00. Schrijf je in via volgend emailadres: Secr.DGEC.SECM@riziv-inami.fgov.be. De praktische organisatie zal jou verder uitgelegd worden bij je inschrijving.

Fonds voor de Medische Ongevallen - Afdeling medische expertise (Brussel):

Het FMO heeft als doel adviezen te verstrekken en de slachtoffers van schade als gevolg van medische zorg of hun rechthebbenden te vergoeden, met respect voor de wetgeving. Het FMO verifieert de ontvankelijkheid en het juridisch gefundeerd karakter van de door patiënten of hun rechthebbenden ingediende vragen.

 • Je houdt je bezig met het medische aspect van de dossiers en dit in samenwerking met de collega's juristen en de dossierbeheerders.
 • Na een eerste analyse van de aanvraag, contacteer je de geschikte vakspecialisten (professoren, zorgverleners, …) en vraagt hen om de nodige bijkomende onderzoeken te doen. Volgens je eigen expertise voer je ook zelf de nodige medische onderzoeken uit. In elk geval, coördineer je de expertises van de verschillende specialisten en consulteer je gespecialiseerde literatuur betreffende de specifieke aanvragen.
 • In overleg met de juristen binnen je dienst kom je tot een finale boordeling en breng je jouw vaststellingen en deze van de experts samen in een voor leken verstaanbaar rapport. Indien nodig, verdedig je je vaststellingen tegenover advocaten en adviserend artsen. Je neemt ook een adviserende rol op in het geval van wederkerende medische ongevallen.  
Meer info over de jobinhoud?

Dr. Mia Honinckx - Directeur

Fonds voor de Medische Ongevallen

Tel: 02/894.21.50

Email: mia.honinckx@fmo.fgov.beDienst voor Geneeskundige Verzorging - Cel “Doelmatige zorg” van de directie Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteitspromotie (RDQ) (Brussel):

De Directie RDQ is verantwoordelijk voor het onderzoek en de ontwikkeling van de ziekteverzekering en voor het verlenen van relevante steun aan het RIZIVen zijn partners (vertegenwoordigers van de zorgverstrekkers, het ziekenfonds, de KCE, de strategische eenheid van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, enz.) Hiertoe vervult het management enerzijds permanente opdrachten en anderzijds diverse specifieke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke gegevens.
Het team "Organisatie en informatisering van de zorg" werkt samen met interne en externe partners aan verschillende projecten. Dit stelt hem in staat om een grote verscheidenheid aan opdrachten te beheren, zoals lopende zakenrelaties, complexe specifieke vraagstukken, onderzoeksopdrachten en deelname aan grote studies.


Als arts draag je bij tot een beleid dat leidt tot meer doelmatigheid, kwaliteit en patiëntenveiligheid in de zorg. Hiertoe:

 • werk je mee aan het vastleggen van de prioritaire domeinen die in aanmerking komen voor acties rond doelmatige zorg (inschatting van de potentiële verspillingen)
 • identificeert en analyseert u de bestaande bronnen van literatuur en rapporten over het gekozen domein
 • werk je mee aan het opstellen van 'performantierapporten' over de domeinen via het opstellen van een cartografie situatie 'AS IS' via de ontwikkeling van indicatoren, via de beschrijving van de resultaten van de indicatoren,... ('diagnosestelling')
 • werk je mee aan het identificeren en uitwerken van maatregelen ter remediëring van de vaststellingen en het stimuleren van het gewenste gedrag
 • werk je in de geest van Evidence Based Medicine vanuit een wetenschappelijke approach.


Meer info over de jobinhoud?

Tom Verdonck - Projectleider doelmatige Zorg

Tel: 02/739.78.90

Email: tom.verdonck@riziv-inami.fgov.be Dienst voor Uitkeringen - Directie Medische Evaluatie (Brussel):

De functie van arts expert bij de Dienst voor Uitkeringen houdt het uitvoeren in van medische opdrachten met hoge toegevoegde waarde voor de missies van het RIZIV. Meer concreet, zal je de volgende taken opnemen:

 • Je beoordeelt voorstellen ingediend door de adviserend arts
 • Je voert medische onderzoeken uit. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in het regionale kantoor van het RIZIV, maar indien de gezondheidstoestand van de sociaal verzekerde hem verhindert om zich te verplaatsen, kan ook een huisbezoek worden uitgevoerd 
 • Je neemt deel aan werkgroepen van het Kenniscentrum voor arbeidsongeschiktheid, en bestudeert de regelgeving en relevante literatuur om voorstellen voor nieuwe richtlijnen te ontwikkelen om de adviserend artsen beter te informeren
 • Je werkt samen met je collega's en de datamanager om selectiecriteria te ontwikkelen die consistente besluitvorming in complexe dossiers ondersteunen
 • Je vertegenwoordigt het RIZIV op vergaderingen op federaal, regionaal en lokaal niveau
 • In geval van betwisting van de beslissing door de sociale verzekerde, ontwikkel je de medisch-juridische argumenten om de beslissing van het RIZIV te verdedigen.

In het kader van de socio-professionele re-integratie:

 • Werk je samen met sociaal deskundigen, ergotherapeuten en psychologen, zodat projecten met betrekking tot re-integratie voldoende worden ondersteund op het niveau van medische expertise.

Meer info over de jobinhoud?

Dr. Chantal Castelein

Tel: 02/739.76.01

Email: chantal.castelein@riziv-inami.fgov.be Meer info over de jobinhoud?
Ellen Van De Velde
RIZIV 

E-mail: HRTalent@riziv-inami.fgov.be  

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.

Het RIZIV (Tervurenlaan 211, 1150 Brussel) is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie.

 • Ten eerste, staan we ervoor in dat iedere verzekerde ongeacht zijn situatie effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden.
 • Ten tweede zorgen we ervoor dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.

Het RIZIV engageert zich voor een werkcultuur waarin responsabilisering, flexibiliteit en transparantie de kernwoorden zijn. We werken aan het opzetten van de principes van het NWOW en dit rekening houdend met het belang van de samenwerking binnen de organisatie en de continuïteit en kwaliteit van de geleverde diensten aan onze klanten.
Een soepelere werkorganisatie waarin overleg de rode draad is, zal ons toelaten om op een gezonde en duurzame manier te werken en samen te werken.
Het RIZIV is ook betrokken bij de Redesign van de gezondheidsadministraties en zal in dit kader eind 2020 samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen verhuizen naar een nieuw gebouw – Galilée – dat zich bevindt dichtbij de Kruidtuin, in het centrum van Brussel.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.  

Technische competenties
 • Je communiceert op een duidelijke, genuanceerde en begrijpelijke manier, zowel mondeling als schriftelijk.

Opgelet! Een goede motivatie is ook belangrijk en weegt zwaarder door in de eindscore (x2).


Niet vereist, wel een troef

 • Werken in een tweetalige omgeving spreekt je aan. Je hebt een goede (passieve) kennis van het Frans.

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? (verwijderen indien niet van toepassing of aanvullen)

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van arts (benaming van het gereglementeerde beroep) een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden-  evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=* .
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21. Met inbegrip van de specifieke maandelijkse premie voor artsen, ter compensatie van het verbod om een andere medische werkzaamheid uit te oefenen.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 75.443,57 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

* Het is mogelijk om je ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren als deze ervaring nuttig en pertinent is voor de functie.

Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij Metrohalte Montgomery)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen met salad bar, warme maaltijden en belegde broodjes
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk
 • 26 dagen jaarlijks vakantieverlof en gesloten tussen Kerst en Nieuw.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau (en dezelfde klasse indien niveau A) dan de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectietesten


1. Screening van de deelnemingsvoorwaardenJe wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.


2. Functiespecifieke screening


2.2. Event 1: Computergestuurde proef: Via een situatiebeoordelingstest zullen de volgende competenties worden gemeten:
Deze test is niet eliminerend en de resultaten zullen samengeteld worden met die van Event 2.: Interview met voorbereidende case.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf 21/01/2019 tot 26/02/2019. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de generieke screening. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

2.2. Event 2: Interview met voorbereidende case (2u40):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten.

Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Afhankelijk van de functie en dienst waarvoor je geïnteresseerd bent, zal je een specifieke vraag met betrekking tot die dienst worden gesteld. Indien je voor meerdere functies geïnteresseerd bent en dus solliciteert, zullen je meerdere vragen gesteld worden om je kennis met betrekking tot de materie af te toetsen.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 30 punten op 50 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf maart 2019. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (2.2 Event 2 Interview met voorbereidende case). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het 'motivatie' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 18 februari 2019.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Ellen Van De Velde

E-mail: Hrtalent@riziv.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures