Je garandeert de juridische opvolging van de procedures en de naleving van de voorwaarden en specifieke kwaliteitsgaranties.

 • Je organiseert de vergaderingen.
 • Je onderzoekt de rechtsgeldigheid van de uitgebrachte adviezen.
 • Je verzekert de communicatie met de beroepsmensen uit de gezondheidszorgsector.
 • Je bent de schakel tussen de Erkenningcommissies en de Raden van Beroep.
Je garandeert de kwaliteit van de professionele gezondheidszorgverleners door hun individuele dossiers op te volgen.

 • Je bent het aanspreekpunt voor de beroepsmensen (in tweede lijn, na de medewerkers).
 • Je houdt met je team de individuele dossiers up-to-date.
 • Je beheert de verleende adviezen en beslissingen in een databankprogramma (eCad).
Je blijft permanent op de hoogte van de wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot de gezondheidsberoepen.

 • Je vertegenwoordigt de dienst, de Federale overheidsdienst (FOD) of België op diverse nationale of internationale bijeenkomsten of evenementen die een directe link hebben met de expertisedomeinen van de dienst.
 • Je neemt deel aan het operationele beheer op het niveau van de dienst, de FOD en de verschillende nationale en internationale instanties.
Je ondersteunt indien nodig de commissies en de raden bij de realisatie van sectorale onderzoeken.
 
Je stimuleert je administratieve medewerkers in hun ontwikkeling met het oog op hun welzijn en om te waken over de kwaliteit van hun werk. 

Je stelt je flexibel op naar werkuren (vergaderingen buiten de normale diensturen afhankelijk van de beschikbaarheid van de betrokken beroepsmensen). Je werkt regelmatig 's avonds (minstens 1 maal per week) en soms in het weekend (enkele keren per jaar). 


Meer info over de functie?
Marc Plumot, Attaché universitaire gezondheidsberoepen
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Tel.: 02/524.97.49
E-mail: marc.plumot@health.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Tim Sterkens, Attaché
Selor
E-mail: tim.sterkens@health.fgov.be
Gedragsgerichte competenties
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier en levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van uw expertise.
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je gaat om met en lost zelfstandig problemen op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je begeleidt anderen, je oefent een voorbeeldfunctie uit voor hen en ondersteunt hun in hun dagelijks functioneren.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de correctheid van de ondernomen acties.

 Pluspunten

 • Een goed niveau van MS Office.
 • Een goede kennis van het Frans.

 

Er zijn momenteel 2 vacatures bij de dienst Gezondheidsberoepen, van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,  Victor Hortaplein, 40/10, 1060 Brussel.

De dienst Gezondheidsberoepen maakt deel uit van het DG Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer (DG2) en waakt over de toekenning, het behoud en de intrekking van de professionele titels die van toepassing zijn in de gezondheidsberoepen. De dienst bestaat uit 15 secretarissen (NL/FR) en 36 administratieve medewerkers (NL/FR). De dienst ondersteunt zowel de Erkenningcommissies als de Adviescommissies bij de Minister, en dit voor alle beroepen, om zo gekwalificeerde gezondheidszorgverleners te garanderen met het oog op een optimale zorgverlening voor iedereen.

De dienst is ook verantwoordelijk voor de studie en planning van personeelsbehoeftes binnen de gezondheidszorg, alsook voor de internationale mobiliteit van de gezondheidszorgberoepen.

De verschillende commissies zijn bijvoorbeeld:
 • de raad van de tandheelkunde
 • de technische commissie van verpleegkunde
 • de erkenningscommissie van medische specialisten in cardiologie
 • de advieswerkgroep van paramedische beroepen voor diëtisten.

De missie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu luidt: "In een goed opgeleid en gemotiveerd team bouwen we samen aan een transparant, dynamisch en wetenschappelijk gefundeerd beleid dat zorgt voor ieders gezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst."


Ontdek de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als werkgever.
Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal A11.

Minimum aanvangswedde: 34.514,45 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (tram, trein, metro, bus), ook met de wagen, op 2 minuten van het Zuidstation
 • 26 dagen jaarlijks vakantieverlof
 • extra vakantiedagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • variabele werktijdregeling met de mogelijkheid om overuren in recup op te nemen (maximum van 1,5 dag per maand)
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheids-en/of competentiepremie (via gecertificeerde opleidingen)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • vakantiegeld en eindejaarspremie
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart.

Ontdek alle informatie en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum: diploma van basisopleiding van de 2e cyclus (bv. master/licentiaat) afgeleverd door een universiteit of een hogeschool, behaald in de humane en sociale wetenschappen (bv. wijsbegeerte, geschiedenis, talen, letterkunde, archeologie, kunstwetenschappen, rechten, criminologie, psychologie en pedagogische wetenschappen, economische wetenschappen of handelswetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, bestuurskunde).

Laad je diploma op tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: minimum 1 jaar relevante professionele ervaring in het domein van de juridische voorbereiding van dossiers die ter advies worden voorgelegd  aan een commissie van experten (raad van beheer, wetenschappelijke raad, persioencommissie, ...).

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van de ervaringsvereiste' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.


Je kan eveneens deelnemen indien je je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden').
  Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:

   • betreft het een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
    Na ontvangst van je diploma raadpleegt Selor de Vlaamse overheid om het niveau van de gedane studies te kennen. Op basis van het verstrekte advies beslist Selor om je al dan niet tot de selectie toe te laten.

   • betreft het een land dat geen lidstaat van de Europese Economische Ruimte is?
    Heb je nog geen gelijkwaardigheidsattest van je diploma? Vraag het meteen op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.

  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je een taalcertificaat behalen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
  Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen?
  Heb je vragen in verband met de taal van je diploma?

  Informeer dan op voorhand bij de contactpersoon van Selor (zie rubriek 'Jobinhoud').
  Solliciteren kan tot en met 4 juli 2011.

  Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:
  • je je online-cv volledig invult in 'Mijn Selor'
  • en je je diploma ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum oplaadt in je online-cv in 'Mijn Selor'
  • en je online solliciteert voor deze vacature.



  Indien je je diploma niet kan opladen, stuur je het ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum op naar de contactpersoon van Selor (zie 'Jobinhoud') met de vermelding van je rijksregisternummer, je naam, je voornaam en het selectienummer ANG10847 (de datum van de poststempel geldt als bewijs). Het adres vind je bij 'Contactgegevens Selor'.

  Online solliciteren is snel en eenvoudig.
  Eens je cv en persoonlijke gegevens bij ons gekend zijn, zijn ze geregistreerd voor andere functies waarvoor je in de toekomst wenst te solliciteren. Handig en tijdbesparend. Bovendien verschijnt er op het scherm onmiddellijk een bericht of aan alle voorwaarden werd voldaan.

  Ondanks het grote voordeel van het online solliciteren, zullen brieven die ons alsnog per post bereiken niet geweigerd worden (geen mail, geen fax). Indien je gebruik wenst te maken van deze optie, dien je zo spoedig mogelijk en ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum contact op te nemen met de contactpersoon van Selor (zie 'Jobinhoud') zodat we de voorwaarden kunnen meedelen.

  Je kan een aanpassing vragen.
  Als je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen aan de selectieprocedure EN/OF gerangschikt wenst te worden op de bijzondere wervingslijst voorbehouden voor laureaten met een handicap, vink je 'ja' aan in je online-cv bij ‘Persoonlijke gegevens’ ‘Procedure voor kandidaten met handicap’. Onder het luik ‘Handicap’ maak je vervolgens kenbaar van welke mogelijkheden je gebruik wil maken.

  Stuur ons tijdig je attest door.
  Je bezorgt ons ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een gepast attest door het op te laden in het luik “Handicap” of op te sturen naar Selor, Diversiteit, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel met de vermelding van je rijksregisternummer, je naam, je voornaam en het selectienummer ANG10847 (de datum van de poststempel geldt als bewijs).

  Als je geen geldig attest hebt, maar toch redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure wenst, stuur dan ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een e-mail met je vraag naar diversity@selor.be.
  Screening van de ervaringsvereisten.

  Enkel indien je beschikt over het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring, word je tot de selectie toegelaten. De screening van de relevante professionele ervaring gebeurt op basis van jouw online-cv. Beschrijf daarom zo volledig mogelijk je ervaring per functie in het veld 'Beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden'. Geen enkele bijkomende informatie wordt in overweging genomen. Vul je online-cv in in de taal van de selectie. Zoniet wordt er geen rekening gehouden met je kandidatuur.

  Eventuele voorselectie (ongeveer 3u):

  Afhankelijk van het aantal sollicitanten na screening van de deelnemingsvoorwaarden, wordt er een voorselectie georganiseerd.

  Aan de hand van een postbakoefening worden de generieke competenties 'informatie integreren' en 'problemen oplossen' geëvalueerd.

  Op basis van de resultaten van deze voorselectie wordt het aantal tot de selectie toe te laten sollicitanten vastgesteld. De behaalde punten worden niet in aanmerking genomen bij het opmaken van de rangschikking van de geslaagden voor de vergelijkende selectie.

  Vergelijkende selectie:

  1. Schriftelijke gedeelte (ongeveer 2 uur):

  Het schriftelijke gedeelte heeft als doel de volgende generieke competenties na te gaan: adviseren, informatie integreren en problemen oplossen. Hiervoor dien je een case op te lossen.

  Om te slagen moet je minstens 9 punten op 15 scoren. Enkel de eerste 15 kandidaten zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het mondelinge gedeelte.

  2. Mondelinge gedeelte (ongeveer 1 uur):

  Het mondelinge gedeelte beoogt de evaluatie van de vereiste generieke competenties en je motivatie voor deze functie.

  Je online cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie bij het mondelinge gedeelte.

  Je bent geslaagd als je ten minste 24 punten op 40 behaalt.

  Feedback
  Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback vragen.

  Syndicale vertegenwoordiging
  Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.
  En als je geslaagd bent?
  De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het schriftelijke en het mondelinge gedeelte.

  Bij gelijkheid van punten wordt voorrang gegeven aan de kandidaat die de hoogste punten behaalde in het mondelinge gedeelte. Indien er dan nog gelijkheid van punten is, krijgt de oudste geslaagde voorrang.

  Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

  Hoelang blijft deze lijst geldig?
  Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd die 2 jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

  Aparte lijst voor personen met een handicap
  Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Deze personen worden er enkel in opgenomen op hun vraag en voor zover zij een attest hebben voorgelegd waarin hen de hoedanigheid van persoon met een handicap wordt toegekend (zie ook ‘Kandidaten met een Handicap'). De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.
  Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
  • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
  Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
  Selor, Selectiebureau van de Overheid
  Bischoffsheimlaan 15
  1000 Brussel

  www.selor.be
  Gratis infolijn: 0800/505.54
  E-mail: info@selor.be

  Maak kennis met je toekomstige collega's

  Werken voor .be?

  Zoek de job die bij je past en kom erbij!

  Ontdek alle openstaande vacatures