• Je zal taken krijgen inzake de toepassing van het wettelijke kader en je zal erover waken dat dat kader goed wordt nageleefd.
 • Je haalt de nuttige informatie uit verscheidene bronnen (technische literatuur, technologisch toezicht, juridische teksten, benchmarking, antwoorden van de operatoren, enz.) en vat deze samen.
 • Je werkt samen met de verschillende belanghebbende partijen (operatoren, andere overheden bevoegd voor cybersecurity, besturen, enz.) om een minimale veiligheidssokkel te definiëren, te valideren en toe te passen.
 • Je zal voortdurend in contact staan met de operatoren en hen evalueren (bijvoorbeeld via enquêtes, interviews, audits of controles op het terrein). Je zal hen adviseren en begeleiden bij de concretisering van de richtlijnen van het BIPT.
 • Je zal te maken krijgen met het beheer van evenementen en veiligheidsincidenten (onbeschikbaarheid, verlies van integriteit, enz.) alsook van grote evenementen (sectorcrisis, stroomafschakeling, enz.).
 • Je zal alle belanghebbenden inzake veiligheid sensibiliseren, ongeacht of het te maken heeft met IT-systemen of met telecominfrastructuren.
 • Je zal heldere adviezen verstrekken aan andere besturen.
 • Je bereidt mededelingen voor (studies, analyses, toelichtingen, waarschuwingen, enz.) ter attentie van de operatoren en/of (eind)gebruikers.
info over de jobinhoud?
Mijnheer Rudi Smet - Eerste ingenieur-adviseur
BIPT
Tel: 02 226 87 56
E-mail: rudi.smet@bipt.be

Er zijn 2 vacatures van Nederlandstalig expert telecommunicatie en 1 vacature van Nederlandstalig projectleider telecommunicatie bij de dienst Network Security (NetSec) van het BIPT, gevestigd in de Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 -1030 Brussel.

Gesterkt door zijn nieuwe verantwoordelijkheden heeft het BIPT besloten om zijn dienst NetSec te versterken met 5 ingenieurs-adviseurs (3 Nederlandstaligen en 2 Franstaligen). Je komt dus terecht in een nieuw team en zal integraal deel uitmaken van een dynamiek in volle expansie.

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) houdt toezicht op zowel de postsector als de telecommunicatiesector, vandaag bekend onder de noemer elektronische communicatie. Het BIPT voert diverse taken uit zoals economische reglementering, technische en technologische controle, alsook de controle en naleving van het reglementaire kader.

Met zijn dienst Network Security speelt het BIPT een onontbeerlijke rol op het vlak van cyberveiligheid dankzij zijn bekwaamheden inzake de veiligheid van de elektronische communicatiediensten en -netwerken, waar de minste fout - hoe miniem ook - zich kan vertalen in ernstige gevolgen voor de continuïteit van de dienstverlening of de integriteit van de verzonden data.

De dossiers waarbij een beroep wordt gedaan op NetSec zijn legio, gevarieerd en bruggenbouwend:
kritieke infrastructuren, impact van de elektrische black-outs op de telecommunicatie, de recente hacking van informatie bij verscheidene telecomoperatoren, nooddiensten, veiligheidsincidenten en inbreuken op de persoonsgegevens, wettelijke onderschepping, gegevensbewaring, crisisbeheer, enz.

Toch bestaat de grootste opdracht van NetSec voornamelijk in het definiëren van een minimale veiligheidssokkel en het erop toezien dat de operatoren de nodige maatregelen treffen als reactie. De inzet is van essentieel belang in een maatschappij waar elektronische communicatie steeds meer overheerst en alomtegenwoordig is. Wie zou er vandaag nog zonder het internet kunnen?

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) is de federale instelling die de volgende functies uitoefent:
 • Het is de regulator van de elektronische communicatiemarkt. Het BIPT heeft de opdracht de concurrentie te bevorderen, bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt en de belangen van de gebruikers te beschermen.
 • Het is de regulator van de postmarkt. Het BIPT ziet toe op de tarieven en de kwaliteit van de diensten van de aanbieder van de universele postdienst en kent de vergunningen toe aan de operatoren die de postmarkt betreden.
 • Het beheert het elektromagnetisch spectrum van de radiofrequenties. Het BIPT verdeelt de schaarse middelen (radiofrequenties en nummers) en vervult ook de rol van “etherpolitie”. Het controleert het elektromagnetisch spectrum, de operatoren en de apparatuur.
 • Het is een mediaregulator in Brussel-Hoofdstad en ziet erop toe dat de operatoren in het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad de specifieke regelgeving op het vlak van radio- en televisieomroep in acht nemen.
 • Het BIPT handelt eveneens als Belgische overheid om diverse opdrachten van algemeen belang te vervullen.
Meer informatie hierover kan je lezen in het jaarverslag op de website.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je helpt een hoog niveau van objectiviteit, integriteit en vertrouwelijkheid te garanderen binnen de organisatie.
 • Teamwerk is de rode draad: je bevordert en vergemakkelijkt de uitwisselingen met je collega's. Je interpersoonlijke kwaliteiten stellen je in staat om constructief elk conflict waarmee je zou worden geconfronteerd te anticiperen en op te lossen.
 • Je hebt zin voor detail en voor synthese. Je bent in staat om verbanden te leggen tussen verschillende gegevens en er relevante en omstandige conclusies uit te trekken.
 • Je bent ondernemend en resultaatgericht. Op basis van je analyses formuleer je concrete doelstellingen alsook de prioriteiten en de bijbehorende acties. Je volgt aandachtig de ralisatie ervan en neemt de verantwoordelijkheid op voor de juistheid van de ondernomen acties.
 • Je wenst je expertise te onderhouden en uit te breiden. Je toont interesse om opleidingen te volgen en een technisch en technologisch toezicht te houden.

Technische competenties

 • Je hebt een degelijke basis inzake telecommunicatie (vaste en mobiele infrastructuren, topologieën, transmissie, protocollen, IP- en Ethernettechnologieën, switching- en routingtechnieken, enz.)
 • Je bent in staat om je schriftelijk vlot uit te drukken in een gestructureerde tekst zonder schrijffouten.

Een goede motivatie is ook noodzakelijk!


Niet vereist, wel een troef

 • Ervaring en kennis op de volgende vlakken worden als voordelen beschouwd: veiligheid van de telecomsystemen, veiligheid van de IT-systemen, hardware- en softwarecomputersystemen, softwareprogrammatie.
 • Je werkt in een tweetalige omgeving en buigt je over dossiers van technische aard of met een internationaal kantje. Praktische kennis van het Frans en het Engels is dus een voordeel.
 • Je beschikt over certificaten uitgereikt door organisaties erkend door de sector.


Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van burgerlijk ingenieur uitgereikt door de Belgische universiteiten met inbegrip van de aan deze universiteiten verbonden scholen of gelijkgestelde instellingen, indien de studies ten minste 4 jaar hebben omvat.
 • Diploma van master burgerlijk ingenieur uitgereikt door een universiteit na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan diegenen die de studies hebben voleindigd aan de Polytechnische Faculteit van de Koninklijke Militaire School en die krachtens de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur, met de door de Koning bepaalde kwalificatie.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.


 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.

   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.

  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in ten minste één van de volgende domeinen:

 • Research- en/of onderwijsactiviteiten inzake telecom, netwerkarchitectuur, telecomveiligheid of IT-veiligheid
 • EN/OF Analist, consultant, netwerkarchitect, systeembeheerder, ICT-auditor, studieverantwoordelijke, projectleider, projecthoofd, projectdirecteur of R&D-expert - inzake dossiers met een technisch en/of operationeel aspect - binnen een organisatie uit de telecomsector (operator, fabrikant, enz.) of de ICT-sector (IT- en telecomveiligheid inbegrepen) of binnen een IT-cel van een middelgrote tot grote onderneming.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.
Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven met een contract voor buitengewone en tijdelijke behoeften voor 2 jaar als ingenieur-adviseur (niveau A) met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 60.657,29 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of een taalpremie voor het Engels
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen zoals een gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis smartphone alsook vergoeding door het BIPT van bepaalde bijbehorende kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • een halfjaarlijkse beheerstoelage
 • mogelijkheid tot telewerk (na 6 maanden)

Aanstellingsvoorwaarde

Je bent bereid deel te nemen aan de procedure nodig voor het bekomen van een veiligheidsmachtiging nodig voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten in het kader van je functie (wet van 11-12-1998 betreffende de classificatie en veiligheidsmachtigingen).

Opgelet
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SelectietestenScreening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.


1. Functiespecifieke screening


1.1. Event 1: Computergestuurde proef: Gevalstudie (3,5u)

Tijdens dit gedeelte zullen je documenten overhandigd worden die als basis zullen dienen voor het schriftelijke gedeelte op pc dat bestaat uit meerdere gevalstudies. Dit gedeelte heeft als doel jouw competentie ‘omgaan met informatie’ alsook jouw technische competenties te beoordelen.

Je bent geslaagd als je ten minste 60 punten op 100 behaalt. Enkel de eerste 12 geslaagden worden toegelaten tot de volgende proef.

Deze proef wordt georganiseerd bij Selor.

Deze proef zal plaatsvinden in de eerste helft van september. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de computergestuurde proef.
Er is slechts 1 datum voor het afleggen van deze proef.

1.2. Event 2: Interview(1u):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 60 punten op 100 behaalt.
 
Deze selectieproef vindt plaats in de gebouwen van het BIPT, Ellipse Building-Gebouw C, Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel.

Deze proef zal plaatsvinden in de eerste helft van oktober. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven (als er meerdere beschikbare data zijn: uit de mogelijke testmomenten online de dag en het uur kiezen om de test af te leggen) voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event.
Je zal zien dat er meerdere data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@selor.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.


En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen in de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening event 1.2. Interview. Bij een ex aequo zal voorrang worden gegeven aan de kandidaat die de meeste punten behaalde op de competentie 'in team werken'.
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 7 augustus 2015.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de laatste selectietest) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Ghislena De Baets - selectie-assistent
Tel.:02/788.66.82
E-mail: ghislena.debaets@selor.be  

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures