De geneesheer expert voert medische onderzoeken uit omtrent arbeidsongeschiktheid (in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde pensionering, afwezigheid wegens ziekte) alsook omtrent de medische geschiktheid van kandidaat-autobestuurders, -schippers en -piloten en dit conform de vigerende wetgevingen, reglementeringen en richtlijnen. 

Je zal hoofdzakelijk in het medisch centrum van Antwerpen werken. Je bent echter polyvalent en flexibel en bereid in verschillende medische centra van Medex te werken, naargelang de behoefte . 

Je verdedigt de genomen beslissingen bij een juridisch expert in geval van beroep. 

Je vertegenwoordigt de dienst Medische Kwaliteit teneinde deskundig advies te verlenen aan de vragende instanties (arbeidsrechtbank, advocaten, vakbonden, ombudsman,...).

Meer info over de jobinhoud?
Libert Vandenbempt - Kwaliteitsmanager Evaluatie Lichamelijke Schade 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Tel. : 02/524.76.44
E-mail : libert.vandenbempt@medex.belgie.be

Meer info over de selectieprocedure?
Mireille Deppe
Tel.: 02/524.75.12
E-mail: mireille.deppe@gezondheid.belgie.be
Er is 1 plaats vacant bij de dienst Medische Kwaliteit van het Bestuur van de medische expertise (Medex), Pelikaanstraat 4 - 6 - 8, 2018 Antwerpen.
 
Medex voert voornamelijk medische onderzoeken uit bij personeel van de overheidssector in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vroegtijdige pensionering om medische redenen en afwezigheden wegens ziekte. Verder voert Medex medische expertises uit in het kader van de verkeersveiligheid, bij piloten, chauffeurs en schippers.

Daarenboven omvat Medex de gerechtelijk geneeskundige dienst (GGD) die de invaliditeit bepaalt van oorlogsinvaliden, van militairen in vrede –en oorlogstijd en van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

De dienst Medische Kwaliteit omvat een 50-tal artsen en een 15-tal verpleegkundigen die bij Medex werkzaam zijn. Jaarlijks worden ongeveer 150.000 medische expertises uitgevoerd. De dienst wordt geleid door een medisch diensthoofd dat bijgestaan wordt – per werkdomein – door een medisch kwaliteitsmanager.

Website van de werkgever
http://www.health.belgium.be/nl/medex  

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een heldere en verstaanbare manier uit en je rapporteert gegevens correct.
 • Je beschikt over een goede medische kennis van gerechtelijk-geneeskundige expertise van lichamelijke schade.
 • Je hebt een juridische kennis van de medische reglementering (arbeidsongevallen, vervroegde pensionering om medische redenen, beroepsziekten, chauffeurs, piloten, schippers, afwezigheid wegens ziekte, Gerechtelijke geneeskundige dienst).

Een goede motivatie is ook noodzakelijk.

Opgelet! De competenties in het vet worden als heel belangrijk voor de functie beschouwd en wegen dan ook zwaarder (x2) door in het eindresultaat. De competentie 'schriftelijk en mondeling communiceren' is essentieel. Indien je minder dan voldoende (3/5) scoort op deze competentie zal je niet geslaagd zijn voor de proef en niet opgenomen worden in de lijst van laureaten.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' vóór de uiterste inschrijvingsdatum want we moeten het nog kunnen goedkeuren.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s. 
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Dan legt Selor jouw diploma voor aan de Vlaamse overheid en beslist op basis van het advies om je wel of niet toe te laten.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minimum 6 jaar als geneesheer.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.


3. Als je al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de rekruterende instelling kan je ook deelnemen als je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • benoemd zijn in klasse A3
 • OF minstens 4 jaar ancienniteit in klasse A2
 • OF een ancienniteit van in totaal minstens 6 jaar in klasse A1 + A2
 • OF minstens 6 jaar ancienniteit in klasse A1
bij een Federale administratie of Parastatale instelling opgenomen in de Koninklijk Besluit van 7 januari 2007 (personeel van de NMBS, de federale politie, griffies en parketten of beroepsmilitairen maken geen deel van uit van dit toepassingsgebied van Interne markt).

Als je al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de rekruterende instelling, laad je je laatste bewijs van benoeming op, op de daartoe voorziene plaats (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job én informeer de contactpersoon van Selor via mail (zie rubriek 'Contactgegevens van Selor'). Als dit bewijs van benoeming al werd opgeladen in je online-cv, moet je dit niet opnieuw doen. Als je twijfelt, kan je contact opnemen met de contactpersoon van Selor die vermeld wordt bij ‘Contactgegevens Selor’. Documenten die niet op de daartoe voorziene plaats worden opgeladen, worden niet in aanmerking genomen.

Kandidaten die zich inschrijven via interne markt dienen de diplomavoorwaarden ook te vervullen en moeten beschikken over de vereiste ervaring (zie bovenstaande rubriek, punt 2).

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als attaché (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 53.122,62 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • mogelijkheid tot een voordelig Proximus GSM-abonnement via de werkgever 
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 verlofdagen per jaar.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent
 

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken enkel deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening. Geen enkele bijkomende informatie wordt in rekening gebracht. Omschrijf je ervaring daarom zo volledig mogelijk.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG16167?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Selectietesten


Functiepecifieke screening 

Event 2: Interview met gevalstudie (1u + 1u30 voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie met technische vragen en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Op het einde van deze proef worden de kandidaten verdeeld in 2 categorieën: niet geschikt en geschikt. Om te slagen, moet je de vermelding 'geschikt' behalen.

De lijst van laureaten, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het best aansluiten bij de vereisten van de functie en de vereiste competenties en die een vermelding 'geschikt' behalen.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin januari (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens' . Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...).
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap . Overheidsdiensten kunnen ervoor kiezen om deze lijst bij voorrang te raadplegen om het quotum van 3% te bereiken.
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen . Je kan ook diversity@selor.be contacteren.


En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, zonder rangschikking, die bestaat uit de kandidaten die het beste aansluiten bij de functievereisten. Deze lijst wordt door Selor verstuurd naar de directie van de FOD Volksgezondheid, die de eindbeslissing zal nemen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 21 november 2016.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je ten laatste moet opladen tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Contactpersoon Selor
Nicole Van den houwe - assistente HR Services
Tel.: 02/788.66.14
E-mail: nicole.vandenhouwe@selor.be  

Adres en algemene contactgegevens
Selor
Bischoffsheimlaan 15
1000 Brussel

www.selor.be
Gratis infolijn: 0800/505.54
E-mail: info@selor.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures