Onze projecten

Secretariaat-generaal: Welzijn van de werknemers van het MBHG

Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschouwt zijn personeel als een rijkdom en wenst er goed zorg voor te dragen. Onze visie is die van een moderne openbare dienst die gericht is op uitmuntendheid, aandacht heeft voor de "burger-klant", een goede dienstverlening beoogt en resultaatgericht werkt.

Daartoe werd een hele reeks transversale projecten ontwikkeld. Bijvoorbeeld:

 • het "BRU+" project komt tegemoet aan een groot aantal doelstellin­gen op het vlak van de modernisering van de Brusselse administratie
 • we streven ernaar onze dienstverlening en onze resultaten te verbeteren, in het bijzonder via de optimalisatie van onze werkprocessen, de uitwerking van een nieuw organigram en een nieuwe personeelsformatie
 • vanaf januari 2013 wordt telewerk een realiteit bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!
 • er werden een aantal sportieve en welzijnsactiviteiten georganiseerd die door het personeel ten zeerste werden gewaardeerd.

Wist je dat...

Wij een efficiënt en aantrekkelijk human resourcesbeleid voeren? Het bewijs daarvan is dat 70% van onze medewerkers een of meer opleidingen heeft gevolgd in 2011. Dat zijn meer dan 7000 opleidingsdagen en gemiddeld 2,8 opleidingen per persoon! Het ministerie promoot eveneens de interne mobiliteit.

Het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting

De algemene opdracht van het BROH bestaat erin de ontwikkeling van het grondgebied op een duurzame, evenwichtige en coherente manier te sturen via planning, stedenbouw, kwalita­tieve huisvesting, stadsvernieuwing en opwaardering van het bouwkundig erfgoed om zo te voldoen aan de sociale, economische en milieubehoeften van de Brusselse samenleving.

De ongeveer 300 medewerkers van het bestuur voeren zeer diverse opdrachten uit, hieronder enkele voorbeelden:

De directie Studies en Planning was verantwoordelijk voor de uitvoering van een studie met het oog op "de uitwerking van een grootstedelijke visie voor Brussel tegen 2040" en de organisatie van verkennende workshops in het kader van het opstellen van het nieuwe Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). Verder startte ze de procedure voor de gedeeltelijke aanpassing van het Gewestelijk Bestem­mingsplan (GBP) op, om tegemoet te komen aan de uitdaging van de bevolkingsgroei in het Gewest. Dit jaar staan er een heel aantal acties op de agenda van deze directie:

 • Goedkeuring door de Regering van het ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en opening van het openbaar onderzoek terzake;
 • Opstellen van het "Masterplan voor het Kanaalgebied";
 • Goedkeuring door de Regering van het ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) en opening van het openbaar onderzoek;
 • Publicatie van het eerste nummer van het nieuwe "Overzicht van de productie­activiteiten"…

De directie Stedenbouw heeft een website gemaakt over stedenbouw en planning: www.stedenbouw.irisnet.be. In 2012 zal van start worden gegaan met het elektronische beheer van de stedenbouwkundige dossiers via het programma "Nova-Burger", beschikbaar via de website www.stedenbouw.irisnet.be. Verder zal ook het "Scholenplan" worden uitgevoerd (ter beschikking stellen van klassen in september 2012), in samenwerking met het Bestuur Plaatselijke Besturen.

De directie Huisvesting heeft de projectoproep gerealiseerd voor de reconversie van leegstaande kantoorgebouwen in woningen en heeft net een cel opgericht voor de strijd tegen de leegstand. De toekomstige werven van het bestuur zijn de hervorming van de procedures voor het indienen van de dossiers, om zode behande­lingstermijnen aan de "loketten" te verbeteren. De directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie zal de wijziging van de Huisvestingscode doorvoeren, een brede infocampagne naar het grote publiek organiseren en de partners van het BROH opleiden. De directie zal ook het aantal woningbezoeken op eigen initiatief opdrijven, om de strijd aan te gaan tegen sterk verkrotte woningen.

De directie Stadsvernieuwing heeft in 2011, in samenwerking met de Facilitator Dienst Duurzame Wijken, een workshop georganiseerd over hoe beter rekening te houden met het milieu in de duurzame wijkcontracten. Dit jaar gaat de derde reeks duurzame wijkcontracten voor de periode 2012-2016 (44 miljoen euro) van start. De steun aan de gemeenten en de OCMW's voor de renovatie van hun sociale woningen (4,2 miljoen euro) zal worden voortgezet.

De Directie Monumenten en Landschappen ten slotte organiseert elk jaar de Open Monumentendagen, telkens met een ander thema. In 2011 heeft ze het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift "Erfgoed Brussel" gepubliceerd. De directie heeft gezorgd voor een spectaculaire toename (bijna verdubbeling) van het aantal archeologische opgravingen, dankzij uitbesteding ter aanvulling op het werk van het Bestuur. Dit jaar zal ze voortgaan met de inventarisering van het bouwkundig erfgoed en ontwikkeling van een website gewijd aan de Archeologische Atlas, in dezelfde lijn als die gewijd aan het bouwkundig erfgoed en de opmerkelijke bomen. De directie zal eveneens studies uitvoeren in verband met het verbeteren van de energieprestaties van het erf­goed en aanbevelingen ter zake verspreiden.

Het BROH beschikt over geavanceerde computertoepassingen zoals BruGIS, dat een veelheid aan gegevens weergeeft in kaartvorm, en Nova, waarmee u de behandeling van uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning online kan volgen en waarmee u binnenkort uw aan­vraag online zal kunnen indienen. Het BROH beschikt ook over een analyse- en conservatie­labo (met ook een "wasstation") voor oude voorwerpen die aan het licht komen bij archeolo­gische opgravingen!

Het activiteitenverslag van het BROH is beschikbaar op de website www.stedenbouw.irisnet.be in de rubriek Publicaties/Jaarverslagen van het BROH. Exemplaren zijn gratis te verkrijgen op verzoek per telefoon op het nummer 02/204.17.68-69 of per e-mail naar het adres broh.communicatie@mbhg.irisnet.be.

Mobiel Brussel: IRISplan 2

Instaan voor de levenskwaliteit in Brussel, erover waken dat iedereen zich zorgeloos kan verplaatsen, zorgen voor efficiënte en kwalitatieve infrastructuur, de complementariteit tussen de verschillende vervoersmodi verbeteren... het zijn slechts enkele van de prioriteiten van het IRIS 2-Plan, het Vervoerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit plan schetst een beeld van de mobiliteit tegen de jaren 2015-2020 en voorziet een hele reeks acties om het dagelijkse leven van Brusselaars, pendelaars en toeristen te verbeteren. Het zoekt een evenwicht tussen de mobiliteitsbehoeften en de levenskwaliteit van het Gewest, rekening houdend met de verwachte sterke bevolkingsgroei.

Het plan, dat op 9 september 2010 door de Gewestregering werd goedgekeurd, wil de toegang tot de hoofdstad verbeteren voor alle vervoerswijzen, in het bijzonder voor de actieve vervoerswijzen (te voet en met de fiets) en het openbaar vervoer. De algemene doelstelling van het plan is de vermindering van het autoverkeer met 20% tegen 2018, ten opzichte van het jaar 2001. De voorstellen zijn: een verbetering van het aanbod van de infrastructuur voor het openbaar vervoer (eigen beddingen voor tram en bus, automatisering en uitbreiding van het metronet…) en voor de actieve vervoerswijzen (meer voetgangerszones, fietspaden…), de bewustmaking over duurzame vervoerswijzen (actieve vervoerswijzen, openbaar vervoer, taxi, autodelen en carpooling…). Meer informatie vindt u op het mobiliteitsportaal www.mobielbrussel.irisnet.be.

Bestuur Economie en Werkgelegenheid: Staatshervorming

Het federale Regeerakkoord voorziet in de regionalisering van een heel aantal bevoegdheden, in het bijzonder op het vlak van de werkgelegenheid, het verkeersreglement, het leefmilieu en fiscaliteit.

Dit stelt het gewest in staat beter tegemoet te komen aan de behoeften van de bevolking.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft met het oog op de voorbereiding van deze overdracht van bevoegdheden, een taskforce en meerdere thematische werkgroepen opgericht.

De integratie van deze nieuwe bevoegdheden wordt niet enkel op het politieke vlak voorbereid, vele enthousiaste medewerkers in de verschillende besturen van het Brusselse Ministerie zijn bij deze overdracht betrokken.

In een eerste fase zullen de medewerkers een honderdtal fiches opstellen die elke maatregel uitleggen: een beschrijving, de wetgeving die van toepassing is, de nodige financiële en menselijke middelen, de impact die de overdracht zal hebben op budgettair vlak, het aantal toe te wijzen medewerkers, de gebouwen en ook de informatica. We hebben ook niet nagelaten een beroep te doen op de collega's van de federale overheidsdiensten.

Deze nieuwe hefbomen vereisen veel nauwgezetheid en creativiteit.

Bestuur Financiën en Begroting: Interne controle

In de loop der jaren is de omgeving waarin de overheidssector evolueert steeds complexer geworden. Allerlei dreigingen en verplichtingen stapelen zich op en kunnen zware schade toebrengen aan de werking van het ministerie.

Het controlesysteem dat het ministerie heeft opgezet, voorziet in een intern controle-instrument dat met hun ambities overeenstemt, om de mogelijke risico's te beheren met het oog op een versterking van het bestuur en de sturing van het ministerie om per slot van rekening het Regeringsbeleid uit te voeren.

In het ministerie bestaat het controlesysteem uit de interne "vakgebonden" controle, aangevuld met de controle van de vastleggingen en vereffeningen, de boekhoudkundige controle en de controle van het goede financiële beheer die de basispijler vormt. De beheerscontrole en de interne audit vervolledigen deze basispijler. Het controlesysteem wordt uiteindelijk voltooid door een administratieve en budgettaire controle die wordt uitgevoerd door de Inspecteurs van Financiën, die hun advies in alle onafhankelijkheid formuleren, alsook door het Rekenhof.

Het beleid voor risicobeheer van het ministerie is in de eerste plaats gericht op het behalen van de belangrijkste strategische doelstellingen van de instelling. Op die manier kunnen de interne controle en het risicobeheer samen een krachtig instrument voor strategische sturing vormen.

De volledige integratie van interne controle in het strategische en operationele management, zodanig dat iedereen er op zijn niveau mee te maken krijgt, zorgt voor een vlottere werking van het ministerie door de versterking van het bestuur, de constante verbetering van de processen, de optimalisering van de controles, de versterking van de ethiek en van de strijd tegen fraude en ten slotte het behalen van de doelstellingen.

De interne controle in het ministerie, als een algemeen instrument voor risicobeheer, versterkt en vervolledigt - zonder er echter de plaats van in te nemen - het geïntegreerde managementmodel van het ministerie dat wordt gekenmerkt door een reeks beheersinstrumenten zoals de functiegesprekken en evaluatiegesprekken, de boordtabellen, de operationele plannen van de administratieve eenheden en hun evaluatie, de vijfjaarlijkse balansen alsook het zelfevaluatiekader voor overheidsdiensten en de bijbehorende actieplannen.

Deelnemen aan de uitvoering van de interne controle betekent dus dat men meewerkt aan een gevarieerde en uitdagende activiteit die in het bijzonder neerkomt op de analyse van de processen en workflows, de identificatie en evaluatie van operationele risico's om de risico's in kaart te brengen, de controle op de naleving van de bestaande procedures en hun update, de ondersteuning en begeleiding van de administratieve eenheden bij de te volgen procedures, het opstellen van controleverslagen gekoppeld aan actieplannen op maat en ten slotte opleidingsacties organiseren die nodig zijn voor de uitvoering en voor het behoud van het intern controle-instrument.

Bestuur Gewestelijke Fiscaliteit: Apollo

Het Bestuur Gewestelijke Fiscaliteit (BGF) dat op 1 januari 2012 werd opgericht zal in de komende jaren te maken krijgen met nieuwe opdrachten, waaronder:

 • het beheer van a tot z van de taksen en belastingen die momenteel door de FOD financiën worden geïnd voor rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • de sturing en de strategie van de gewestelijke fiscaliteit ter ondersteuning van de overheid;
 • het beheer van de bevoegdheden die naar het Gewest worden overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming;
 • de oprichting van de Waarnemingspost voor de Gewestelijke Fiscaliteit.

De dienstverlening aan de belastingplichtigen, een moderne administratie zonder papier, een front office/ back office-werking, de uitvoering van functionaliteiten van het type eGov vormen de context waarin deze nieuwe opdrachten moeten worden vervuld.

Daartoe werd een omvangrijk transformatieprogramma uitgewerkt; dat bevat een aantal projecten dat het volop groeiende BGF moet voorbereiden op de nieuwe uitdagingen. Een nieuwe en moderne informaticatoepassing, de oprichting van een nieuwe organisatie met een eigen structuur, eigen processen en procedures, de herdefiniëring van de functies zodat ze overeenstemmen met de nieuwe functies van het bestuur, de begeleiding van de personeelsleden aan de hand van een opleidingsprogramma dat ervoor moet zorgen dat ze hun nieuwe opdrachten naar behoren kunnen uitvoeren, de aanpassing van de werkplaatsen aan de nieuwe behoeften: het zijn allemaal uitdagingen die het Apollo-programma aanpakt.

Bestuur Plaatselijke Besturen: Verwezenlijkingen 2011

Samen zorgen voor een gezonde en moderne lokale democratie

Er staat een heel team klaar om de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober voor te bereiden! Sommigen zorgen voor het stemapparatuur: het gekozen informaticasysteem moet zeer betrouwbaar zijn en extreem beveiligd om het risico op fraude of technische problemen te vermijden. Aangezien er nieuwe stemapparatuur in gebruik zal worden genomen in twee Brusselse gemeenten, werd er op 27 oktober een levensechte test gedaan met de nieuwe apparatuur: de medewerkers van het BPB hebben stembureaus ingericht op strategische plekken in Brussel waar burgers voor fictieve lijsten met sportmensen of muzikanten konden stemmen.

Naast het technische aspect zijn er anderen die alle nodige teksten hebben geschreven: de wetgeving op de verkiezingen, de formulieren voor de indiening van de kiezerslijsten en de inhoud van de website. Dit team houdt zich voortdurend op de hoogte van wat er gebeurt op het federale niveau en in de twee andere gewesten en neemt, samen met het technische team, actief deel aan de Europese uitwisseling van goede praktijken.

Ten slotte kan er niets gebeuren zonder een professioneel communicatieplan. Een laatste team informeert de burgers: lancering van een website, publicatie van brochures, bijzondere aandacht voor niet-Belgische inwoners, niets wordt aan het toeval overgelaten.

> Terug