Abstracte redeneertests zijn instrumenten die ontegensprekelijk hun nut hebben bij professionele selecties. Het is immers bewezen dat hun predictieve validiteit (d.w.z. hun vermogen om de prestaties van de kandidaten in hun toekomstige professionele omgeving te voorspellen) tot de hoogste behoort van alle selectietests, zonder dat er sprake is van invloed van de opleiding en vroegere ervaring. Daarom is het uitermate belangrijk dat deze test voor alle kandidaten toegankelijk wordt. In dit geval komt het er dus op aan om voor de fundamenteel visuele aard van de abstracte test een alternatieve versie te bedenken die beter is aangepast voor blinden, maar die tevens de psychometrische kwaliteiten van de originele test zoveel mogelijk behoudt.

Wat houdt abstract redeneren als competentie in en hoe meet men dit?

Abstract redeneren uit zich in het vermogen om regels af te leiden uit een reeks abstracte gegevens en die regels toe te passen in een nieuwe set gegevens. In het arbeidsproces wordt dat met name geïllustreerd door het vermogen van een werknemer om zich makkelijker vertrouwd te maken met ongebruikelijke gegevens of situaties en er op zelfstandige wijze een oplossing voor te vinden.

In de generieke screeningsmodule 1 van Selor bestaat de abstracte redeneertest uit een basisscherm, waarop een of meerdere vragen volgen. Op het basisscherm staan basisfiguren en eindfiguren, die van elkaar gescheiden zijn door een reeks punten. Dit geheel van punten representeert de transformaties die toegepast worden op de basisfiguren. De kandidaat krijgt als taak om de transformatieregels af te leiden die op dit basisscherm geïllustreerd worden en die te gebruiken om de vragen te beantwoorden.

Welke aanpassingen voor blinden en slechtzienden?

De test LogDed is een eerste aangepaste versie van de abstracte redeneertest. Deze test bestaat uit een reeks logische deducties in tekstvorm. Bijvoorbeeld: "A is kleiner dan B. B is kleiner dan C. Wat is het verband tussen A en C?"
Er zijn echter ook verschillende nadelen aan deze test verbonden, met name het feit dat hij het logisch redeneren evalueert in plaats van de reële bekwaamheid om met abstracte gegevens te redeneren.

Selor wil dat zijn selectietools innoverend en toegankelijk zijn en de nodige validiteit hebben en heeft daarom besloten een tactiele versie van de abstracte redeneertest te ontwikkelen en te valideren, die zo goed als identiek is aan de originele test. De enige wezenlijke verschillen zijn dat de figuren in reliëf staan en dat de verandering van kleur wordt voorgesteld door een verandering van textuur.

Het idee van een tactiele vorm is zowel geïnspireerd door de nieuwe mogelijkheden op het vlak van 3D printing als door het bestaan van tactiele psychometrische tests zoals de haptische intelligentieschaal voor blinden die door Shurrager ontwikkeld werd.

3d_1
De figuren werden in 3D afgedrukt in partnership met de firma Materialise

Huidige situatie en toekomstperspectieven

Selor is momenteel bezig met een kwalitatieve analyse waarbij blinde en slechtziende kandidaten twee abstracte redeneeroefeningen uittesten en daarna een tevredenheidsenquête invullen. Aan de hand daarvan krijgen we al een eerste idee van hoe doeltreffend de tool echt is en kunnen we eventueel met een aantal ideeën voor de dag komen om hem te verbeteren.

De volgende fase bestaat uit een validatiefase waarbij de abstracte redeneertest in 3D in zijn uiteindelijke vorm wordt afgenomen bij een grotere steekproef van kandidaten om normen te creëren in functie van het niveau van de kandidaat en waarschijnlijk in functie van de aard van diens handicap. Omdat de abstracte redeneertest een centrale rol zal blijven innemen binnen de professionele selecties hopen we op die manier te komen tot een doeltreffende oplossing in termen van de toegankelijkheid voor personen met een visuele handicap.