Een veelgebruikte definitie omschrijft 'competentie' als 'het geschikt zijn voor een taak of functie, op grond van bijvoorbeeld kennis, vaardigheden en houdingen'. En wat zegt Selor?

Geknipt voor de job

Voor iedere job die aangekondigd staat op Selor.be, vind je niet alleen de 'jobinhoud', maar ook het geschetste 'profiel' van de kandidaten. Daarin staan de competenties vermeld waarover kandidaten voor de job moeten beschikken. Of met andere woorden: wat ze precies moeten kunnen als ze in aanmerking willen komen voor deze job.

Competentie als basis voor de rekrutering

Vooraf bepaalt een selectieverantwoordelijke van Selor, in overleg met een verantwoordelijke van de dienst die aanwerft, welke competenties de kandidaten voor een job moeten kunnen voorleggen. Het kan gaan om gedragscompetenties, die verband houden met hoe een kandidaat in werksituaties reageert. Daarnaast zijn er technische competenties die aangeven over welke kennis of vaardigheden kandidaten moeten beschikken om de job goed uit te oefenen.

Woordenboek

Natuurlijk wordt voor iedere job niet opnieuw het warm water uitgevonden. Gelijkaardige jobs vragen vaak om dezelfde competenties. Daarom heeft de FOD Personeel en Organisatie een heus woordenboek opgesteld. Daarin staan alle gedragscompetenties beschreven die regelmatig nodig zijn voor jobs bij de federale overheid.

De proef door de proef

Kandidaten die interesse hebben voor een overheidsjob, weten dus vooraf wat de verwachtingen zijn. Wie solliciteert voor een job die op onze website verschijnt, zal meestal door Selor worden getest. Dit om na te gaan of hij of zij wel alle gevraagde competenties in huis heeft en dus beantwoordt aan het gevraagde profiel. Competentietesten, met de computer en in een latere fase via een interview, geven daar uitsluitsel over.

Zijn er nog termen uit de ambtenarenwereld die chinees lijken voor jou, en nog niet behandeld zijn in deze rubriek? Laat het ons weten via communication@selor.be .