De federale overheidsdiensten zijn op zoek naar medewerkers voor verschillende domeinen zoals sociale zekerheid, gezondheid, milieu en klimaat, veiligheid, economie en financiën, internationale zaken, technieken en infrastructuur, controletechnieken, human resources, ICT, communicatie en wetenschappen.

Wil jij een job met inhoud en impact? Ontdek de vacatures in de verschillende federale overheidsdiensten en solliciteer tot en met 29/06/2021!

Aangepaste selectieprocedure

Omwille van de dringende nood van verschillende overheidsdiensten aan nieuwe medewerkers, werd een specifieke selectieprocedure opgesteld. We lanceren inderdaad een grote selectie waaraan alle personen met een masterdiploma kunnen deelnemen. Als je voor de twee selectieproeven slaagt, word je op een reservelijst van laureaten geplaatst, waaraan vervolgens concrete jobs worden aangeboden door de federale organisaties.

Hieronder vind je een aantal van deze vacatures en de rekruterende organisaties.

 Logo_RVA

Wie?
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is een federale openbare instelling van sociale zekerheid. Hetis een moderne sociale parastatale bevoegd voor werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Welke profielen zoeken ze?

 • 1 sociaal inspecteur / jurist (m/v/x) – Brugge
  Je spoort fraude en misbruiken op. Je gaat hiervoor onder meer samenwerken met andere inspectiediensten en de parketten.
 • 1 attaché Werving en Selectie (m/v/x) – Brussel
  Je publiceert vacatures, screent kandidaten en werft de nieuwe collega’s aan.

FOD IBZFOD Binnenlandse Zaken

Wie?
De FOD Binnenlandse Zaken is je regisseur op het vlak van de veiligheid en het migratiebeleid.

Ben je op zoek naar een boeiende en gevarieerde job, waarbij je elke dag het verschil maakt? Wil je graag werken in een dynamische organisatie? Dan is dit je kans om onze directies te versterken!

Welke profielen zoeken ze?

Logo_Fedris_NL

Wie?
Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) is een openbare instelling van sociale zekerheid die ervoor zorgt dat de rechten van slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten worden gerespecteerd. Fedris neemt alle opdrachten van het voormalige Fonds voor arbeidsongevallen en het voormalige Fonds voor beroepsziekten over. Deze opdrachten hebben betrekking op arbeidsongevallen en beroepsziekten in de privésector, op de beroepsziekten binnen de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten en in beperkte mate op de arbeidsongevallen in de publieke sector.

Welke profielen zoeken ze?

 • Attaché Toekenning Beroepsziekten (m/v/x)
  Je behandelt en controleert vergoedingsaanvragen BZ betreffende verschillende beroepsziekten verstaan die eenzelfde orgaansysteem aantasten. 
 • Vertaler (m/v/x)
  Je staat in voor allerhande vertaalopdrachten zoals verschillende documenten vanuit het Frans naar het Nederlands vertalen met respect voor alle nuances en subtiliteiten.
 • Attaché Statisticus(m/v/x)
  Je zorgt voor de definitie, verzameling, verwerking, integratie en publicatie van complexe recordgegevens ter ondersteuning van het instellingsbeleid. Je analyseert, verwerkt en beoordeelt wetenschappelijke en technische informatie kritisch.

Regie der Gebouwen

Wie?
De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de federale staat. Haar opdracht bestaat zowel uit het beheer en onderhoud van bestaand federaal vastgoed als uit bouw-, renovatie- en restauratiewerken.

De Regie der Gebouwen biedt je een aangename en kwalitatieve werkomgeving. Je kan er rekenen op een uitdagend en gevarieerd takenpakket, interessante arbeidsvoorwaarden, boeiende projecten, veel teamspirit, en een goed evenwicht tussen werk en privé.

Welke profielen zoeken ze?

 • Attaché vastgoedexpert (m/v/x)
  Vastgoedportefeuille beheren, kennis vastgoedmarkt, adviseren en aanspreekpunt voor klanten en partners.
   

buzaFOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wie?
De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

Welke profielen zoeken ze?
De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zal in de herfst van 2021 heel wat niveau A – profielen aanwerven:

 • Analist internationale relaties (m/v/x)
 • Expert ontwikkelingssamenwerking (m/v/x)
 • Expert managementondersteuning (m/v/x).

 Vsse -logo

Wie?
De Veiligheid van de Staat is de Belgische burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst.

De dienst verzamelt en verwerkt inlichtingen en staat in voor de bescherming van de fundamentele waarden en belangen van de Staat en voor de veiligheid van haar burgers. De dienst voert ook veiligheidsonderzoeken uit.

Welke profielen zoeken ze?
De Veiligheid van de Staat is in volle groei en zoekt verschillende experten (m/v/x) en ondersteunende profielen (m/v/x) ter versterking van haar ondersteunende diensten op vlak van budget, aankoop, logistiek, communicatie, vertaling, archief & documentatiebeheer, human resources, vorming & opleiding en ICT.
Ben jij zowel oplossings- als klantgericht en wil je je talenten inzetten om te helpen de basisopdracht van de organisatie mogelijk te maken? Dit is je kans om te werken binnen onze unieke organisatie.

HvW

Wie?
De HVW, Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze betaalt werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering, ...). Ze informeert de klanten, stelt hun aanvraagdossier samen, bezorgt het aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en betaalt de uitkeringen.
De HVW heeft 35 kantoren verspreid over het land, en een hoofdzetel in Brussel..

Welke profielen zoeken ze?

 • Attaché personeel en organisatie (m/v/x)
  Je werkt mee aan de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van P&O-processen en -instrumenten, personeelsplanning, aanwerving, onthaal en opvolging van stagiaires, personeelsontwikkeling, loopbanen, opvolgings- en rapporteringssystemen, veranderingsbeheer, kennismanagement, oplossing van conflicten, functiebeschrijvingen) en het beheer van HR-processen en -instrumenten, rekening houdend met de impact op andere HR-domeinen.
 • 2 projectleiders (m/v/x)
  Je versterkt strategische cel binnen het algemeen strategisch secretariaat (SGS), projectbeheer, coördinatie en analyse.
 • Business analyst (m/v/x)
  Je vertaalt de behoeften van de organisatie naar de ICT-afdeling en de mogelijkheden en beperkingen inzake ICT naar de organisatie om tot realistische oplossingen te komen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de behoeften van de organisatie.
 • 2 attachés strategie (m/v/x)
  Je biedt ondersteuning aan het management bij de uitvoering, oriëntatie en promotie van het beleid, mee helpen aan het beheer, waardering en verspreiding van de informatie binnen de organisatie.
 • Data manager (m/v/x)
  Je maakt een geïntegreerd en geconsolideerd datamodel op voor de gegevens van de organisatie om deze goed te kunnen exploreren en applicaties van goede bruikbaarheid en duurzaamheid te garanderen.
 • Preventieadviseur (m/v/x)
  Je staat in voor een goede werking van de interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en geeft de nodige adviezen.
 • Interne audit (m/v/x)
  Je versterkt de werking van de interne controle en de procesverbetering en de organisatiebeheersing en doet de nodige rapportering

 eHealthplatform

Wie?
Het eHealth-platform is een openbare instelling van sociale zekerheid die een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg (artsen, ziekenhuizen, apothekers, patiënten, …) bevordert en ondersteunt met inachtneming van de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en het respect van het medisch beroepsgeheim.

Welke profielen zoeken ze?

 • Juridisch adviseur (m/v/x)
  Uitwerken van een gemeenschappelijke visie inzake e-government in de gezondheidssector, met inbegrip van de aspecten informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

FOD-SPF Economie

Wie?
De personeelsleden van de FOD Economie staan ten dienste van de ondernemingen en consumenten, maar ook van de academische en wetenschappelijke wereld, de gewesten, de federale overheid en de Europese Unie. Onze zeven algemene directies en onze drie stafdiensten vervullen verschillende en uiteenlopende missies waarvan de hoofdopdracht als volgt luidt: de voorwaarden scheppen van een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dit opzicht houdt de FOD Economie toezicht op de goederen- en dienstenmarkt om ze beter te stimuleren.

Welke profielen zoeken ze?

 • Juristen (m/v/x) stellen de wetgeving op, passen ze toe en interpreteren de nieuwe wetten die een rechtstreekse impact hebben op de ondernemingen en consumenten. Indien nodig passen ze het reglementair kader (wetsvoorstellen, ontwerp KB, ...) aan door bijvoorbeeld Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving om te zetten. Ze verschaffen consumenten ook advies opdat ze goed geïnformeerd blijven over hun rechten en plichten.
 • Economen/data-analisten (m/v/x) analyseren de belangrijkste actoren die actief zijn op de Belgische goederen- en dienstenmarkt en evalueren de mogelijke impact van die analyses op de Belgische economie en brengen zo een competitieve, duurzame en evenwichtige markt tot stand.
 • Economische inspecteurs/inspecteur-juristen (m/v/x) helpen de spelregels van de economie te doen naleven en de rechten voor consumenten, ondernemingen en handelaars mee beschermen.
 • Technische inspecteur-ingenieurs (m/v/x) zorgen er dankzij hun analyse en expertise voor dat producten, diensten en installaties op de Belgische markt veilig zijn en voldoen aan de wettelijke vereisten. Ze zijn verantwoordelijk voor het technische beheer van specifieke en ingewikkelde dossiers, voeren onderzoeken uit, verlenen advies en nemen technische beslissingen.
 • Digital trust consultants (m/v/x) zijn geïnteresseerd en gemotiveerd om zich te verdiepen in het gebruik van moderne technieken voor het controleren van de integriteit en authenticiteit van elektronische informatie.
 • Project managers It (m/v/x) beheren, coördineren en plannen van een project van begin tot eind.
 • Managementondersteuning (m/v/x) organiseren en controleren administratieve, organisatorische en faciliterende taken voor een lijnmanager en leidinggevend personeel.

FAVV-AFSCAFederaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

Wie?
De opdracht van het FAVV is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.
Het FAVV integreert alle controlediensten die bevoegd zijn voor de hele voedselketen. Het FAVV is niet alleen bevoegd voor de controles van levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en fytofarmaceutische producten, maar ze houdt zich ook bezig met sanitaire (dierenziekten) en fytosanitaire (plantaardige sector) preventie- en bestrijdingsmaatregelen. Het opstellen van de operationele reglementering betreffende de door de operatoren van de voedselketen te respecteren controles, certificering of de infrastructuurnormen maken eveneens deel uit van zijn opdracht. Het FAVV verzorgt tevens de communicatie over alle materies die betrekking hebben op het FAVV, met name informatie voor de consumenten.

Welke profielen zoeken ze?

 • Inspecteurs (m/v/x) in de Lokale Controle-eenheden (LCE) voeren controles uit bij operatoren die actief zijn in de voedselketen.
 • De Inspecteurs (m/v/x) van het Hoofdbestuur van controle, ondersteunen de teams op het terrein en volgen de resultaten van de controleplannen op.
 • De Experts Controlebeleid (m/v/x) nemen deel aan de aanpassing en de ontwikkeling van het controlebeleid en de reglementering.
 • Labotechnici (m/v/x) zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van analyseaanvragen door diverse analyse- of testprocedures uit te voeren en te controleren.

 Bira.png

Wie?
Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) is een Belgische Federale Wetenschappelijke instelling. De voornaamste taken van het BIRA zijn onderzoek en publieke dienstverlening op het vlak van de ruimte-aeronomie, d.i. de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Welke profielen zoeken ze?

 • Projectingenieur (m/v/x)
  Je werkt binnen de afdeling mechanica van het departement engineering in een team van ingenieurs en technisch personeel dat zich specialiseert in het ontwerp en de realisatie van instrumentatie en apparatuur die worden gebruikt ter ondersteuning van wetenschappelijke projecten.  
  Het behelst hier zowel de instrumentatie voor metingen van op grondniveau als apparatuur die wordt geplaatst aan boord van satellieten voor de studie van de aardse atmosfeer of de atmosferen van andere planeten. Dit alles gebeurt vaak in partnership met de Belgische ruimtevaartindustrie. 

NGI-IGN

Wie?
Het Nationaal Geografisch Instituut heeft als hoofdopdracht om topografische kaarten van België op te stellen en te actualiseren. Niet toevallig staat het instituut onder voogdij van de minister van Defensie. Defensie is nog steeds één van de belangrijkste gebruikers van deze kaarten. Vandaag is het NGI een open modern instituut dat topografische databanken beheert en digitale geografische informatie en diensten aanbiedt aan zowel overheden, professionals als particulieren. In 2030 wil het NGI in zijn rol als geo-broker verder geëvolueerd zijn tot de spil van de nationale geografische informatievoorziening.

Welke profielen zoeken ze?

 • Geograaf (m/v/x)
  Het NGI is voortdurend op zoek naar projectleiders voor projecten die gaan onder andere over de aanpassing en het beheer van bestaande datasets met topografische gegevens, de productieprocessen voor deze gegevens en de daaruit voortvloeiende producten van het NGI.

FOD Werkgelegenheid

Wie?
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

Welke profielen zoeken ze?

 • Sociaal inspecteurs (m/v/x) Toezicht Welzijn op het Werk en Toezicht op de Sociale Wetten
  Je maakt deel uit van de inspectiediensten Toezicht op het Welzijn op het Werk of Toezicht op de Sociale Wetten.

logo_SFPFederale Pensioendienst

Wie?
Als overheidsorganisatie stellen we ons niet tevreden met de uitvoering van onze opdrachten alleen. Dat zou pas saai zijn. We triggeren veel te graag. We zeggen ja tegen interactie, durf en initiatief. Want zo verbeteren we!  “Duurzaam en digitaal”, als je ’t ons vraagt.

Zoek jij de ruimte om je skills te ontdekken en te ontplooien zonder vast te roesten in een rigide structuur? We maken graag plaats voor jou! Thuis of op kantoor, want flexibiliteit vinden we nogal belangrijk.

Welke profielen zoeken ze?

 • Attaché beheer projecten (m/v/x)
  Projecten die onze medewerkers en klanten nuttige toepassingen aanbieden? Die beheer jij!
 • Future Leader (m/v/x)
  Je coacht een team van medewerkers en werkt actief mee aan de voortdurende verbetering van onze processen.

FOD Financien

Wie?
De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Welke profielen zoeken ze?
Om de talrijke opdrachten tot een goed einde te brengen, zoekt de FOD Financiën vooral masters met een uitgesproken interesse voor fiscaliteitfinanciënboekhoudenrecht, ...
Maar ook met een ander profiel kun je bij ons je gading vinden.

 

FOD Justitie-SPF JusticeRechterlijke Orde

Wie?
Wanneer je op zoek bent naar een job waarbij je jouw steentje kan bijdragen aan de maatschappij, ben je bij de rechterlijke orde op het juiste adres. De rechterlijke orde wordt gevormd door de hoven en de rechtbanken. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (ook wel het parket genoemd). Beiden hebben een essentiële rol in de samenleving en daar kan jij deel van uitmaken!

Meerdere van onze functies worden opengesteld binnen de  verschillende rechtsgebieden verspreid over het land. Meteen een grote troef voor wie op zoek is naar boeiende job dicht bij huis!

Daarnaast kan je je ook blijven ontwikkelen door het ruime opleidingsaanbod. Bovendien kom je terecht in een boeiende werkomgeving met een grote diversiteit aan taken en materies.

Welke profielen zoeken ze?

 • Referendaris (m/v/x)
  Als master in de rechten, werk je mee aan de behandeling van gerechtelijke dossiers. Zo stel je ontwerpen van gerechtelijke beslissingen op, dit  onder de verantwoordelijkheid en volgens de instructies van de magistraat. Je geeft proactief advies over de toepassing van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in gerechtelijke dossiers, waarvoor je ook de nodige opzoekingen doet.
 • Parketjurist(m/v/x)
  Als master in de rechten, bereid je justitiële oriëntaties/beslissingen voor, dit onder de verantwoordelijkheid en supervisie van de parketmagistraat en je biedt hem/haar gespecialiseerde ondersteuning.
 • Attaché jurist (m/v/x)
  Als master in de rechten, formuleel je juridische en algemene adviezen met betrekking tot je vakdomein. Je stelt ook wettelijke en juridische teksten en adviezen op.
 • Attaché ICT (m/v/x)
  Je werkt mee aan de creatie van een computeromgeving en ontwikkelt, installeert en levert applicaties zodat de gebruikers kunnen werken met geschikte en efficiënte informaticamiddelen.
 • Attaché vertalingen(m/v/x)
  Je vertaalt en reviseert documenten vanuit een bron- naar een doeltaal zodat medewerkers, management en de burgers documenten ter beschikking hebben. Zo draag je bij aan een goede werking van de organisatie.
 • Statistisch Analist (m/v/x)
  Je verzamelt, analyseert en publiceert kwaliteitsstatistieken en verstrekt daardoor bijkomende informatie waardoor je de besluitvorming verduidelijkt of ondersteunt.
 • Attaché P&O (m/v/x)
  Je werkt mee aan de ontwikkeling , implementatie en het beheer van P&O-processen en –instrumenten waardoor je bijdraagt aan geïntegreerd en performant P&O- en HR-beleid.
 • Attaché Managementondersteuning (m/v/x)
  Je adviseert en ondersteunt de manager op organisatorisch, inhoudelijk, administratief en beleidsvlak waardoor je de manager helpt in het behalen van de doelstellingen in het managementplan.
 • Attaché Organisatiebeheer (m/v/x)
  Je werkt mee aan de ontwikkeling, implementatie en beheer van organisatiestructuren, -processen en –instrumenten waardoor je bijdraagt aan een performante organisatie.

FOD Health_NL

Wie?
Onze ambitie is om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren. Daarom wil onze FOD de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health » en stellen we de gezondheid en al haar facetten steeds centraal. Dit zowel voor de menselijke gezondheid, de gezondheid van de planeet, de dier- en plantengezondheid als voor onze voeding.

Op zoek naar een nieuwe en boeiende uitdaging? Bekijk hieronder onze huidige openstaande functies!

Welke profielen zoeken ze?

 • Secretaris Commissies Gezondheidszorgbeoefenaars (m/v/x)
  Ondersteuning bieden aan de commissies bij vergaderingen, het behandelen van specifieke dossiers en het mee uitwerken van het controlebeleid.
 Logo_BOSA

Wie?
De FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) kwam in 2017 tot stand door de fusie van de diensten van de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict en Empreva. De FOD BOSA vervult de rol van federale partner op het vlak van IT, HR, organisatiebeheer, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten. Op andere vlakken, zoals boekhouding en begroting heeft de FOD een ondersteunende rol.

Welke profielen zoeken ze?

 • Consultant HR Tools
 • Consultant HR Methods
 • Business Analist