De federale overheidsdiensten zijn op zoek naar medewerkers voor verschillende domeinen zoals sociale zekerheid, gezondheid, milieu en klimaat, veiligheid, economie en financiën, internationale zaken, technieken en infrastructuur, controletechnieken, human resources, ICT, communicatie en wetenschappen.

Wil jij een job met inhoud en impact? Ontdek de vacatures in de verschillende federale overheidsdiensten en solliciteer tot en met 20/07/2020!

Aangepaste selectieprocedure

Omwille van Covid-19 en de dringende nood van verschillende overheidsdiensten aan nieuwe medewerkers, werd een specifieke selectieprocedure opgesteld. We lanceren inderdaad een grote selectie waaraan alle personen met een bachelordiploma kunnen deelnemen. Als je voor de twee selectieproeven slaagt, word je op een reservelijst van laureaten geplaatst, waaraan vervolgens concrete jobs worden aangeboden door de federale organisaties.

Hieronder vind je een aantal van deze vacatures en de rekruterende organisaties.

FOD Mobiliteit

Wie?
De FOD Mobiliteit en Vervoer doet bewegen. Op de weg, op het water, op het spoor of in de lucht, wij zorgen ervoor dat iedereen zich kan verplaatsen. Onze hoofdopdracht bestaat erin een bijdrage te leveren aan de veiligheid, het milieu en de economie van het vervoer.

In een wereld waarin het noodzakelijk is om zich in alle richtingen te kunnen verplaatsen, kiezen wij voor functies die ook jou de mogelijkheid geven om elke richting uit te gaan en om zo samen te werken aan de verbetering van het dagelijkse leven van de burgers. Hou België dus in beweging en geef ook jezelf de kans vooruit te gaan!

Welke profielen zoeken ze?

 • Dossierbeheerder Mobiliteit en Vervoer
  Je behandelt zelfstandig dossiers van A tot Z binnen verschillende domeinen van onze FOD (luchtvaart, scheepvaart, wegvervoer en spoorvervoer).
FOD Sociale Zekerheid

Wie?
De FOD Sociale Zekerheid staat samen met de openbare instellingen van sociale zekerheid in voor de uitvoering van het socialezekerheidsbeleid, de interpretatie van de reglementen en de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Door haar taken en acties ten behoeve van de overheid en de sociale partners draagt zij bij tot de houdbaarheid en doeltreffendheid van de socialezekerheidsstelsels en tot het waarborgen van de sociale rechten.

Welke profielen zoeken ze?

 • Administratieve experten Sociale Zekerheid
  Je levert een wezenlijke bijdrage aan een efficiënte dienstverlening door Directie-Generaal Personen met een handicap.

 Logo_RVA

Wie?
De RVA is een federale openbare instelling van sociale zekerheid. Het is een moderne, parastatale bevoegdheid voor werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Welke profielen zoeken ze?

 • 10 dossierbeheerders (Antwerpen)
  Je beheert en handelt autonoom dossiers af.
 • 10 dossierbeheerders (Brussel)
  Je beheert en handelt autonoom dossiers af.
 • 2 dossierbeheerders Interne Controle (Brussel)
  Je doet kwaliteitscontroles op dossiers.
 • 1 Management Assistant (Brussel)
  Je werkt samen aan een kwalitatieve interne dienstverlening.
 • 10 Sociaal controleurs (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk en Turnhout)
  Fraudebestrijding
 • 1 Boekhouder (Brussel)
  Je controleert de financiële en boekhoudkundige documenten.

 FAGG

Wie?
Het FAGG speelt een essentiële rol in de bescherming van de volksgezondheid met als missie: het verzekeren, vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik, van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen, van gezondheidsproducten (medische hulpmiddelen, bloed cellen en weefsels) en grondstoffen bestemd voor de bereiding en de productie van geneesmiddelen.

Welke profielen zoeken ze?

 • Boekhouder
  Je werkt mee aan de boekhouding van het FAGG.
 • Medewerker Rekrutering en Selectie
  Je staat in voor de selectie en rekrutering van statutaire en contractuele ambtenaren zowel via interne als externe weg (interne mobiliteit, bevordering, promotie, federale interne markt, externe aanwervingen).

 logo_SFPFederale Pensioendienst

Wie?
Als overheidsorganisatie stellen we ons niet tevreden met de uitvoering van onze opdrachten alleen. Dat zou pas saai zijn. We triggeren veel te graag. We zeggen ja tegen interactie, durf en initiatief. Want zo verbeteren we!  “Duurzaam en digitaal”, als je ’t ons vraagt.

Zoek jij de ruimte om je skills te ontdekken en te ontplooien zonder vast te roesten in een rigide structuur? We maken graag plaats voor jou! Thuis of op kantoor, want flexibiliteit vinden we nogal belangrijk.

Welke profielen zoeken ze?

 • Pension officer
 • Pensioenconsulent
  Je beantwoordt alle vragen van de burgers face to  face, per mail of telefonisch
 • Expert managementreporting
  Je ontwikkelt managementrapporten die inzicht geven in performantie-indicatoren en projectvoortgang

 

Logo_RIZIV

Wie?
Het RIZIV vervult een sleutelrol binnen de sociale zekerheid en stelt zich hierbij op als een dynamische actor tussen de verschillende betrokken partijen, zoals verzekerden, zorgprofessionals, verzekeringsmaatschappijen… Om zijn missie te bereiken vertrouwt het RIZIV op de professionele vaardigheden van zijn diensten en medewerkers, en de daarbij gepaard gaande verantwoordelijkheden. Je haalt niet enkel voldoening uit je werk, maar ook je collega’s, klanten en burgers worden geholpen met het door jou verrichte werk.
Het RIZIV engageert zich voor een werkcultuur waarin responsabilisering, flexibiliteit en transparantie de kernwoorden zijn. 

Welke profielen zoeken ze?

 • Directiesecretaris
  Je coördineert en beheert de verschillende administratieve taken die aan het secretariaat van de dienst zijn verbonden (agendabeheer, schrijven van brieven, verslagen en presentaties, organisatie van vergaderingen, enz.). Je biedt echte ondersteuning aan interne medewerkers en mensen buiten de dienst om de gevraagde informatie te verkrijgen. Je ondersteunt het management.

Logo_Fedris_NL

Wie?
Het Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid die instaat voor de bescherming van de rechten van personen getroffen door een arbeidsongeval of beroepsziekte. Fedris herneemt alle opdrachten van het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen en Fonds voor de Beroepsziekten. Deze opdrachten hebben betrekking op de arbeidsongevallen of arbeidsongevallen (op de weg van en naar huis - werk) in de privé sector, op de beroepsziekten in de provinciale en lokale besturen en in mindere mate op de arbeidsongevallen of arbeidswegongevallen in de openbare sector.

Welke profielen zoeken ze?

 • Dossierbeheerder functie verzekering
  Behandelen of voorbereiden van de inhoud van dossiers of van één of meerdere opeenvolgende stappen in een dossier, erkenning, vermelding of afwijking
 • Sociaal Assistent
  Aan de rechthebbenden een project van psychosociale bijstand bieden via een eerstelijnsaanpak en sociale werkmethodes
RSZ_NL

Wie?

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

Kom je graag meer te weten over ons? Neem dan zeker een kijkje naar onze site en dit filmpje.

Welke profielen zoeken ze?

 • Selectiedeskundige
 • HR Expert
 • Administratief Expert
 • Sociaal Inspecteur
 • Product Owner
 • Expert overheidsopdrachten
 • Teamleader
 • Financieel Expert.

HZIV_CAAMIHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Wie?
De HZIV is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid. Haar opdracht bestaat er in aan elke persoon de garantie te bieden dat hij zijn rechten inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan laten gelden, los van elke financiële belemmering en los van alle ideologische, sociaal-economische of medische factoren.

Welke profielen zoeken ze?

 

Regie der Gebouwen

Wie?
De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de federale staat. Ze zorgt voor de bouw en renovatie, het onderhoud en facility management en de verkoop en verhuur van het federale vastgoed.  De Regie wenst haar teams te versterken door de aanwerving van architecten, ingenieurs, milieu-expert, applicatiebeheerder, werfcontroleurs, Financials Officers, Procurement Officers, …

Welke profielen zoeken ze?

 • Procurement Officer
  Je zorgt dat onze aanbestedingsprocedures correct en efficiënt verlopen.
 • Property Manager
  Je beheert zelfstandig een aantal vastgoeddossiers.

 FOD IBZFOD Binnenlandse Zaken

Wie?
De FOD Binnenlandse Zaken is je regisseur op het vlak van de veiligheid en het migratiebeleid.

Ben je op zoek naar een boeiende en gevarieerde job, waarbij je elke dag het verschil maakt? Wil je graag werken in een dynamische organisatie? Dan is dit je kans om onze directies te versterken!

Welke profielen zoeken ze?

 Vsse -logo

Wie?
De Veiligheid van de Staat is de Belgische burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Enerzijds verzamelt en verwerkt de dienst inlichtingen en staat in voor de bescherming van de fundamentele waarden en belangen van de Staat en van de veiligheid van haar burgers. De dienst voert ook veiligheidsonderzoeken uit.

Welke profielen zoeken ze?

 • Management Assistant
  Je beheert het directiesecretariaat, zorgt voor een vlot agendabeheer en volgt correspondentie op.
 • Financieel Expert
  Je beheert de aankoopdossiers van behoefte tot levering van goederen of de prestatie van diensten.
 • HR Deskundige
  Je beheert personeelsdossiers, communiceert met betrokken collega’s en neemt HR projecten op.    

FOD-SPF Economie

Wie?
De 1.779 personeelsleden van de FOD Economie staan ten dienste van de ondernemingen en consumenten, maar ook van de academische en wetenschappelijke wereld, de gewesten, de federale overheid en de Europese Unie. Onze zeven algemene directies en onze drie stafdiensten vervullen verschillende en uiteenlopende missies waarvan de hoofdopdracht als volgt luidt: de voorwaarden scheppen van een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dit opzicht houdt de FOD Economie toezicht op de goederen- en dienstenmarkt om ze beter te stimuleren.

Welke profielen zoeken ze?

 • Regionale en tweetalige economische controleurs helpen om de spelregels van de economie te doen naleven en de rechten voor consumenten, ondernemingen en handelaars mee beschermen.
 • Technische controleurs zorgen ervoor dat producten, diensten en installaties op de Belgische markt veilig zijn en voldoen aan de wettelijke vereisten.
 • Administratieve talenten ondersteunen een van de algemene directies of ondersteunende stafdiensten, elk met een verschillende expertise en specifieke jobinhoud.

 Logo_BOSA

Wie?
De FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) biedt ondersteuning aan de andere federale organisaties op vlak van IT, HR, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten.

Welke profielen zoeken ze?

 • HR projectmedewerker
  Je neemt deel aan de realisatie van één of meerdere HR-projecten.
 • Servicedesk medewerker aankoopplatform
  Je begeleidt de klanten in het correct gebruik van het e-procurement platform.
 • Boekhouder
  Je staat mee in voor de organisatie en het evolutief beheer van de boekhoudkundige processen.
 • Controleur van de vastleggingen
  Je waakt erover dat de uitgaven correct worden geboekt en dat de kredieten niet overschreden worden.
 • Management Assistent(e)
  Als Management Assistent bied je managementondersteuning aan de voorzitter. Je neemt er ook een aantal PMO-taken bij.
 • Communicatie-assistenten
  Je neemt deel aan het opstellen en bewerken van de communicaties van de FOD.

 FOD Justitie-SPF JusticeRechterlijke Orde

Wie?
De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (het parket) die beiden een essentiële rol opnemen binnen de samenleving. Meerdere van onze functies worden opengesteld binnen de  verschillende rechtsgebieden verspreid over het land. Meteen een grote troef voor wie op zoek is naar boeiende job dicht bij huis!

Welke profielen zoeken ze?

 • Griffier
  Je bereidt en behandelt gerechtelijke dossiers op administratief en juridisch vlak voor, rekening houdend met de geldende reglementering.
 • Secretaris
  Je werkt mee aan de behandeling van gerechtelijke dossiers, in één of meerdere fases van de procedure (o.m. opsporing, vervolging of uitvoering).

 FOD Justitie-SPF JusticeFOD Justitie

Wie?
De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten we ons elke dag in voor een rechtvaardige samenleving. De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken. Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk. 

Welke profielen zoeken ze?

 • Administratief experten voor onze centrale diensten en de gevangenissen
 • Financieel experten voor de centrale diensten en de gevangenissen
 • Maatschappelijk assistenten voor de dienst Voogdij en de gevangenissen
 • Opvoeders voor de gevangenissen
 • Verpleegkundigen voor de gevangenissen
 • Ergotherapeuten voor de gevangenissen.

 FOD Health_NL

Wie?
De FOD VVVL wil de Belgische promotor zijn van het principe «One World, One Health», door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies (menselijk gezondheid, gezondheid van de planeet, gezondheid van dieren en planten en van de voeding). De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Welke profielen zoeken ze?

 • Controleurs Public Health Authority (Diensten van de Voorzitter)
  Je voert opdrachten uit op het vlak van gezondheidstoezicht bij het internationaal verkeer.
 • Logistiek medewerker (Diensten van de Voorzitter)
  Je bent verantwoordelijk voor de volledige coördinatie en organisatie van logistieke opdrachten.
 • Graficus (Diensten van de Voorzitter)
  Je zorgt voor grafische ontwerpen en digitale vormgevingen.
 • Documentalist (Diensten van de Voorzitter)
  Je verzorgt een efficiënt beheer en structuur van informatie.
 • Dossierbeheerder 1733 (contractueel) (DG Gezondheidszorg)
  Je ondersteunt de dienst dringende hulpverlening op administratief vlak en bent contactpersoon voor andere diensten en externe partners (vb. noodcentrales en FOD Binnenlandse Zaken).
 • Controleur Tabak, Alcohol en e-sigaret (DG Dier, Plant en Voeding)
  Je voert controles uit op de regelgeving omtrent tabaksproducten, cosmetica, elektronische sigaretten, het rookverbod en de verkoop van alcohol en tabak aan minderjarigen.
 • Dossierbeheerder Medische onkosten (MEDEX)
  Je behandelt medische dossiers van patiënten, doet kwaliteitsbeheer op het geheel van de behandelde dossiers en ondersteunt het celhoofd in zijn taken.
 • Administratief medewerker biociden (DG Leefmilieu)
  Hou je van een gevarieerd takenpakket? Je werkt mee aan het administratieve luik van de evaluatie van producten die een risico inhouden voor onze gezondheid en ons milieu.
 • Controleur Leefmilieu (DG Leefmilieu)
  Je bent gepassioneerd door de bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu?  Door het uitvoeren van de nodige controleactiviteiten zorg je dat producenten, verdelers, verkooppunten en gebruikers van producten aan de eisen van de wet voldoen

 Belspo

Wie?

Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) is met bijna 3000 medewerkers en een jaarbudget van ongeveer 530 miljoen euro de vierde grootste Federale Overheidsdienst.

BELSPO heeft als opdrachten de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federaal wetenschapsbeleid.

Via de 10 federale wetenschappelijke instellingen die deel uitmaken van de POD Wetenschapsbeleid, staat BELSPO in voor de studie, het beheer en de valorisatie van een wetenschappelijk en cultureel erfgoed met een geschatte waarde van 6,5 miljard €.

Welke profielen zoeken ze?

 • webdesigner / webontwikkelaar
 • IT-deskundige
 • boekhouder of  financieel deskundige
 • bibliothecaris
 • digitaliseringsexpert of  documentalist
 • educatief deskundige
 • juridisch deskundige
 • preventieadviseur
 • restauratie expert
 • technisch deskundige
 • vertaler
 • administratief deskundige
 • directieassistent secretariaatsmedewerker.

 FOD Financien

Wie?
De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Welke profielen zoeken ze?
Om de talrijke opdrachten tot een goed einde te brengen, zoekt de FOD Financiën vooral bachelors met een uitgesproken interesse voor fiscaliteit, financiën, boekhouden, recht, ...
Maar ook met een ander profiel kun je bij ons je gading vinden.

FOD Werkgelegenheid

Wie?
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg draagt bij tot de groei van de werkgelegenheid en is belast met de verbetering van de kwaliteit van de arbeid in een Belgische, Europese en internationale context. Wij verzoenen de belangen van de werknemers en werkgevers door kwaliteitsvolle loon- en arbeidsvoorwaarden te verzekeren en door de creatie en het behoud van werk te bevorderen nodig voor de sociaal-economische vooruitgang.

Welke profielen zoeken ze?

 • 7 Sociaal inspecteurs
  Je maakt deel uit van de inspectiediensten Toezicht Sociale Wetten of Toezicht Welzijn op het Werk (Antwerpen, Limburg-Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen).
 • 2 Administratief medewerkers
  Je voert administratieve taken uit ter ondersteuning van een dienst of directiehoofd (Brussel, Oost-Vlaanderen).
 • 1 Technisch deskundige veilig werken – Elektriciteit
  Je geeft uitleg over, demonstreert en biedt ondersteuning in het veilig omgaan met elektrische installaties op de werkvloer.

FAVV-AFSCAFederaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

Wie?
De opdracht van het FAVV is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.
Het FAVV integreert alle controlediensten die bevoegd zijn voor de hele voedselketen. Het FAVV is niet alleen bevoegd voor de controles van levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en fytofarmaceutische producten, maar ze houdt zich ook bezig met sanitaire (dierenziekten) en fytosanitaire (plantaardige sector) preventie- en bestrijdingsmaatregelen. Het opstellen van de operationele reglementering betreffende de door de operatoren van de voedselketen te respecteren controles, certificering of de infrastructuurnormen maken eveneens deel uit van zijn opdracht. Het FAVV verzorgt tevens de communicatie over alle materies die betrekking hebben op het FAVV, met name informatie voor de consumenten.

Welke profielen zoeken ze?

 • Controleurs in de Lokale Controle-eenheden (LCE) voeren controles uit bij operatoren die actief zijn in de voedselketen.
 • Labotechnici zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van analyseaanvragen door diverse analyse- of testprocedures uit te voeren en te controleren.