Milieu

Je speelt een proactieve rol in de organisatie van het Belgische EU-voorzitterschap en draagt bij aan het welslagen van de EU Green Deal-dossiers en aan de voorbereiding van het milieuprogramma van de toekomstige Commissie, met name op de volgende gebieden:

Marien milieu

Bescherming van de oceanen op mondiaal niveau in talrijke EU/multilaterale dossiers zoals het nieuwe Verdrag over biodiversiteit op volle zee en de COMAR-werkgroep van de EU (die de VN-dossiers over maritiem recht coördineert).
België is medeoprichter van de Blue Leaders, een groep ambitieuze landen wereldwijd die 30% van de oceaan willen beschermen tegen 2030 (30x30). Daarnaast is België ook een van de voortrekkers van de High Ambition Coalition for Shipping, een internationale coalitie van landen die strengere emissienormen voor de scheepvaart willen bereiken. Tijdens het voorzitterschap van 2024 zal België een evenement op hoog niveau organiseren over de uitvoering van de doelstellingen van de Blue Leaders.

Klimaatverandering

  • Ontwikkeling van een ambitieus klimaatbeleid op Europees niveau in het kader van de Green Deal, meer bepaald het maatregelenpakket "Fit for 55". Dat heeft tot doel de Europese wetgeving over klimaat, energie en vervoer te herzien om de huidige teksten in overeenstemming te brengen met de ambities voor 2030 en 2050.
  • Voorbereiding op EU-niveau van internationale onderhandelingen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering (UNFCCC). Tot de kernvraagstukken die op internationaal niveau moeten worden opgelost, behoren mitigatie van klimaatverandering, aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, financiering van maatregelen, ontwikkeling en overdracht van technologie, rapportage, enz. Dit houdt in dat het werk van de deskundigen/thematische groepen wordt gecoördineerd en een impuls krijgt , met name de deelname van de EU aan de zitting van de hulporganen van het UNFCCC die tijdens het voorzitterschap van 2024 in Bonn wordt gehouden.

Biodiversiteit

  • Ontwikkeling van beleid op Europees niveau in overeenstemming met de verbintenissen van de biodiversiteitsstrategie 2030 (bepaling van doelstellingen op het gebied van natuurherstel, pesticiden, ontbossing, enz.)
  • Voorbereiding op EU-niveau van internationale onderhandelingen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties over biologische diversiteit (UNCBD en de bijbehorende Protocollen van Cartagena en Nagoya) en de zesde zitting van de Milieuvergadering van de Verenigde Naties. De nadruk van deze onderhandelingen zal liggen op de uitvoering van het mondiale biodiversiteitsraamwerk, dat tijdens de COP15 in 2022 moet worden vastgesteld, en op de integratie van dit raamwerk in alle relevante multilaterale instrumenten.

Productbeleid / chemische stoffen

Green Deal-onderhandelingen, zoals de herziening van de REACH-verordening (ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's van chemische stoffen), de CLP-verordening (om ervoor te zorgen dat de gevaren van chemische stoffen duidelijk aan werknemers en consumenten worden meegedeeld) en het kader voor het initiatief over duurzame producten (om producten die in de EU op de markt worden gebracht duurzamer, herbruikbaar, herstelbaar, recycleerbaar en energie-efficiënter te maken).

Wil je meer weten over de Europese activiteiten van het DG Milieu?

Bekijk twee van de vele projecten die lopen:

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures