Heb je een passie voor talen en voor alles wat daarbij komt kijken? Wil je graag bijdragen aan het afnemen van onze federale taaltests? Ben je zelfstandige, al dan niet in bijberoep? Ja? Dan kan je bij ons taalevaluator worden!

De FOD BOSA is op zoek naar zelfstandige taalevaluatoren die op regelmatige basis ingeschakeld kunnen worden om taalevaluaties uit te voeren. Je taak van zelfstandig taalevaluator houdt volgende zaken in:

 • Je maakt deel uit van een jury van taalexperten tijdens een mondelinge taaltest:
  • Je verwelkomt de kandidaten;
  • Je stelt vragen overeenkomstig de taaltest die de kandidaten komen afleggen;
  • Je neemt relevante notities tijdens het gesprek;
  • Je evalueert de mondelinge prestatie van de kandidaten op een actieve manier op basis van de genomen notities;
  • Je formuleert de nodige feedback die je score motiveert;
  • Je overlegt met de andere leden van de jury om tot een eindbeslissing te komen;
  • Je gebruikt daarbij de deontologische en methodologische principes die vastgelegd werden door FOD BOSA.
 • Je maakt deel uit van een jury van taalexperten die een schriftelijke taaltest evalueert;
  • Je evalueert minstens één maar meestal verschillende teksten van één of meer kandidaten;
  • Je evalueert de schriftelijke prestatie van de kandidaten op basis van de methodologie die vastgelegd werd door FOD BOSA;
  • Je formuleert de nodige feedback die je score motiveert;
  • Je overlegt met de andere leden van de jury om tot een eindbeslissing te komen.

We zijn op zoek naar evaluatoren voor het Nederlands, het Engels, het Frans en het Duits. Per taal wordt een pool aangelegd die maandelijks zal geconsulteerd worden om de continuïteit van onze dagelijkse taaltesten te kunnen verzekeren. Je kan je kandidaat stellen om verschillende talen te evalueren.

FOD Beleid en Ondersteuning

Het team taalcertificering is verantwoordelijk voor het organiseren van de evaluatietests gericht op het afleveren van certificaten aan burgers die deelnemen aan de taaltesten aangeboden door de FOD BOSA, in toepassing van de geldende taalwetgeving. Het organiseert ook evaluaties van taalvaardigheden in het kader van selecties.


Vacatures

 • Aantal (20) - 1000 Brussel

Gedragsgerichte competenties

 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie;
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Technische competenties

 • Je kan je vlot en duidelijk zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken;
 • Je hebt een goede kennis van het Europees referentiekader op vlak van taalniveaus;
 • Je kan vlot overweg met de computer;
 • Je kan snel foutloos notities nemen tijdens de evaluatiemomenten. 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum

De experten en de juryleden voor de taaltests en -evaluaties - inschrijvers of voorgesteld door de inschrijvers - moeten in het bezit zijn:

 

1. hetzij van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type als afsluiting van een volledig studieprogramma (basisopleiding van één cyclus, bijvoorbeeld graduaat, professionele bachelor, geaggregeerde, gespecialiseerde bachelor) uitgereikt door een Belgische instelling voor hoger onderwijs na een studie van minstens 3 jaar in een van de volgende domeinen: 

 • Secundair onderwijs, specialisatie Talen;
 • Directie-assistent, specialisatie Talen en Management ;
 • Directie-assistent, specialisatie Bedrijfsvertalen en -tolken
 • Logopedie ;
 • Audiologie.

2. hetzij van een diploma van de 2e cyclus (bijvoorbeeld licentiaat, master, gespecialiseerde master) uitgereikt door een Belgische universiteit of hogeschool na een studie van minstens 4 jaar in een van de volgende richtingen:

 • Vertalen;
 • Tolken;
 • Taal- en letterkunde, filologie;
 • (Toegepaste) linguïstiek;
 • Literatuur;
 • Meertalige communicatie;
 • Taalwetenschappen en -technologieën (spraakwetenschap, nasynchronisatie, ondertiteling, psycholinguïstiek, interculturele en interlinguale communicatie, vertaalkunde)
 • Onderwijswetenschappen/pedagogische wetenschappen;
 • Logopedie;
 • Audiologie;
 • Taal- en regiostudies;
 • Taal- en cultuurstudies.

 

Houders van een diploma behaald in het buitenland moeten een specifieke erkenning aanvragen bij de Franse Gemeenschap  (ENIC-NARIC) (Enseignement.be - Reconnaissance des diplômes étrangers d'enseignement supérieur - centre enic-naric) (Accueil -  Administration Générale de l'Enseignement - Fédération Wallonie-Bruxelles (cfwb.be)) of de Vlaamse Gemeenschap (NARIC) (Gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen | Vlaanderen.be) en moeten deze bij de offerte voegen. Vervolgens worden de voormelde diplomavoorwaarden toegepast. 

 

Andere

Om ingeschakeld te kunnen worden als taalevaluator, dien je te beschikken over een zelfstandigenstatuut.

Niet vereist, wel een troef: Je hebt ervaring in het onderwijs en/of met taalevaluatie.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

De prestatievergoeding van juryleden voor taaltests zijn vastgelegd in artikel 19 en artikel 20 van het KB van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel. De huidige tarieven vind je in onze overheidsopdracht.

Contract: Freelance

Werkregime: Deeltijds

De procedure is opgedeeld in 4 stappen:

1) Screening van de offerte;

2) Een schriftelijke computertest over de kennis van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK) (voorwaarde om te slagen: 50%), zowel theoretisch als praktisch.

Geëvalueerde competenties:

 • Informatieverwerking, met name de weergave van de informatie (kennis van het ERK)
 • Informatieanalyse (uittreksels + kennis van het ERK)
 • Informatie integreren (fragmenten)
 • Schriftelijk communiceren, een verslag opstellen Dit is geen competentie die gemeten wordt aan de hand van een specifieke vraag.  Ze wordt gemeten gedurende de hele proef.  (Dubbele weging)

 

3) Een gesprek (voorwaarde om te slagen: 50%)

Enkel kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke computertest zullen voor een gesprek worden uitgenodigd.  Om aan het gesprek te kunnen deelnemen, moet men dus minstens 50 % behalen voor de schriftelijke computertest.

Inhoud:

De test bestaat uit twee delen: de voorbereiding van een of meer cases en het gesprek zelf.

Aan het gesprek gaat een voorbereiding van 30 minuten vooraf. De kandidaat moet een mondelinge presentatie voorbereiden om verschillende vragen te beantwoorden die gebaseerd zijn op een of meer te analyseren documenten. Deze vragen hebben betrekking op concepten uit het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. Hij/zij zal worden gevraagd om de case te presenteren tijdens het gesprek.

Na de presentatie (en eveneens in aanwezigheid van de jury) zal het gesprek worden voortgezet en zullen verschillende gedragsmatige competenties worden geëvalueerd volgens het STAR-principe. Duur van het gesprek: maximaal 40 minuten, inclusief presentatie

Competenties:

 • Informatie analyseren (schriftelijke case)
 • Informatie integreren (schriftelijke case)
 • In team kunnen werken 
 • Servicegericht handelen
 • Respect tonen
 • Communiceren: verbale en non-verbale taal Deze competentie wordt het hele gesprek door geëvalueerd (telt dubbel).

 4) Bijkomend element:

Het aantal jaren nuttige ervaring dat per expertisedomein in aanmerking kan worden genomen: 

 • Ervaring inzake het afnemen en verbeteren van schriftelijke taaltests
 • Ervaring inzake het afnemen en verbeteren van mondelinge taaltests
 • Ervaring met het functioneren als lid van een jury of een comité dat gezamenlijk de taalcompetenties van de deelnemers evalueert
 • Pedagogische ervaring:

- hetzij als leraar in het middelbaar onderwijs in taalvakken;

- of als docent in het hoger onderwijs in taalvakken;

- of als universiteitsdocent in taalvakken.

Om te kunnen worden opgenomen in de pool van het perceel/de percelen waarvoor hij wordt voorgedragen, moet elke expert voor elke test slagen met een minimum van 50% en moet hij dus minimaal 30 van de 60 punten behalen. Professionele ervaring hebben is niet nodig om opgenomen te worden in de rangschikking.  De jaren ervaring kunnen enkel helpen om een betere rangschikking te bekomen (= bonuspunten).

Je kan je kandidaat stellen door deel te nemen aan de overheidsopdracht gepubliceerd door de FOD BOSA.

Loes Marynissen - Verantwoordelijke team taalcertificering
P: +32 2 740 80 17
E: loes.marynissen@bosa.fgov.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles