Heb jij interesse om mee te werken aan de grootste wervingscampagne in de geschiedenis van de Veiligheid van de Staat (VSSE)?
Wil jij je talenten & ervaring op vlak van werving & selectie inzetten om unieke profielen te selecteren?
Ben je een krak in plannen & organiseren? Kan je onder druk werken en ben je flexibel ingesteld?
Ben je discreet en klaar om te werken in een klein, dynamisch en ambitieus team?

Dan ben jij mogelijk de Recruitment Officer die wij zoeken!

Jouw missie : de organisatie, het beheer en de coördinatie van externe selectieprocedures om de meest bekwame medewerkers aan te trekken voor de VSSE.
 • Je plant en coördineert autonoom een deel van de Nederlandstalige selectieprocedures voor de VSSE.
 • Je zorgt ervoor dat de selectieprocedures vlot verlopen en vacatures zo snel mogelijk worden ingevuld.
 • Je begeleidt je interne klanten bij de analyse van functieprofielen, stelt competentieprofielen op en adviseert bij de keuze van selectieproeven.
 • Je ondersteunt en adviseert de interne diensten bij de ontwikkeling van functie specifieke testen.
 • Je zit de selectiecommissies voor die de screeningtests afnemen en  de vaardigheden en/of ervaring van de kandidaten beoordelen op basis van objectieve criteria. Je geeft competentiegerichte feedback. Je voert gestructureerde interviews en neemt assessmentoefeningen af.
 • Je formuleert aanbevelingen, suggesties en ideeën op het gebied van werving & selectie voor het management.Meer info over de werken bij de Veiligheid van de Staat?


E-mail: job@vsse.be 
Website: Jobs | VSSE
Er is 1 plaats bij de HRM Dienst van de Veiligheid van de Staat (Koning Albert II laan 6, 1000 Brussel).

Je zal binnen de Veiligheid van de Staat tewerkgesteld worden binnen de stafdienst van de ondersteunende diensten. Deze stafdienst staat in voor alle ondersteunende taken die de basisopdracht van de organisatie mogelijk maken. Deze dienst omvat onder meer de HRM dienst, de dienst budgetbeheer (B&B), de opleidingsdienst, de logistieke ondersteuning, ICT ondersteuning, …

De Veiligheid van de Staat waakt over de bescherming van de fundamentele waarden en belangen van het land tegenover dreigingen zoals terrorisme, extremisme, spionage, inmenging door buitenlandse mogendheden en proliferatie van massavernietigingswapens. De dienst verzamelt informatie over deze activiteiten en deelt ze, na analyse, mee aan ministers, administraties, politie, gerecht en buitenlandse partners voor zover hun kennisname noodzakelijk is. De Veiligheid van de Staat voert ook veiligheidsonderzoeken en veiligheidsverificaties met het oog op de toekenning van een veiligheidsmachtiging, -attest of –advies.

Meer informatie over de opdrachten en bevoegdheden van de Veiligheid van de Staat vind je op de website www.vsse.be

Personeelsleden van de Veiligheid van de Staat hebben toegang tot geclassificeerde informatie en moeten daarom over een veiligheidsmachtiging beschikken op niveau ‘zeer geheim’ (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Dergelijke machtiging wordt afgeleverd na een veiligheidsonderzoek. In een veiligheidsonderzoek wordt discreet onderzocht of jij en je eventuele meerderjarige huisgenoten over voldoende discretie, integriteit en loyauteit beschikken. Dit onderzoek wordt voor medewerkers minimum elke vijf jaar geactualiseerd.

Indien je je kandidaat stelt voor een functie bij de Veiligheid van de Staat vragen we je om discretie aan de dag te leggen en je communicatie hierover binnen je omgeving strikt te beperken.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.
Een goede motivatie en een correcte realistische visie op de Veiligheid van de Staat en deze functie zijn uitermate belangrijk.
Je motivatie en de competentie ‘objectieven behalen’ weegt dan ook zwaarder door in de eindscore (X2).


Niet vereist, wel een troef
 
 • Je beschikt over de Selor certificaten ‘interview’, ‘profielanalyse’ en/of ‘assessment’.
 • Je hebt een functionele kennis van het Frans en werkt vlot in een tweetalige omgeving.
 • Je hebt kennis van het statuut van het Rijkspersoneel (KB 2/10/1937) en/of het statuut van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (KB 13/12/2006).
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)


Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling (FOD Justitie).
Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).
De vacante functie is een functie van A1 (niveau/graad van de functie). Je moet voldoen aan:
 • tot de klasse A1 behoren

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 (niveau van de selectie) en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau A1) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. 

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Een relevante professionele ervaring van minstens twee jaar in het domein van human ressources die verplicht het regelmatig voorzitterschap van selectieinterviews volgens de STAR methode omvat EN ten minste twee van onderstaande taken: 
 • Analyse en opmaak van functieprofielen
 • Planning van selectieprocedures
 • Opvolging van een selectieproces van A tot Z
 • Opstellen van feedbackverslagen na selectiegesprekken
 • Uitwerken van selectietesten
 • Competentiebeheer en opleidingen

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en doe dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

Je online-cv moet volledig ingevuld zijn. Hierin vul je je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als opladen echt niet mogelijk is, neem dan contact op via job@vsse.be 
Indien je ten laatste op 21/10/2021 (de uiterste inschrijvingsdatum) niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

 

Arbeidsvoorwaarden

Als personeelslid van de Veiligheid van de Staat heb je recht op een forfaitaire basisbeschermingstoelage van 220 EUR per maand (te indexeren o.b.v. spilindex 138,01). Voor meer informatie zie artikel 10 van het KB van 24 september 2020 tot wijziging van het KB van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat.


Voordelen 
 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • minimum 32 dagen verlof (aangevuld met 5 dagen die vrij in te plannen zijn omdat de VSSE, in tegenstelling tot andere overheidsorganisaties, doorwerkt in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • de mogelijkheid om overuren te recupereren
 • een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • de mogelijkheid om een tweetaligheidpremie te behalen
 • mogelijkheid om nuttige beroepservaring te laten meetellen in de geldelijke anciënniteit
 • een gratis abonnement voor het openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding
 • een tussenkomst in de hospitalisatieverzekering
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits at Work
 • andere sociale voordelen
 • in het gebouw van de Veiligheid van de Staat bevindt zich een goed uitgeruste fitnessruimte waar je groepslessen kan volgen (o.a. zelfverdediging, krachttraining en uithouding) of waar je samen met de sportcoach een persoonlijk trainingsschema kan uitwerken.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Door de vertrouwelijke aard van de informatie die binnen de Veiligheid van de Staat behandeld wordt, is structureel telewerk niet mogelijk.


Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te kunnen treden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • houder zijn van een geldige veiligheidsmachtiging conform de wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Als ambtenaar op hetzelfde niveau (niveau A1) als de selectie, moet je geen stage meer doen.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Je wordt toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de volgende deelnemingsvoorwaarden op de uiterste inschrijvingsdatum: 
 • Je bent in het bezit van het vereiste benoemingsbesluit (Stap 1)
 • Je de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. (Stap 2)

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie MFG21057?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

Functiespecifieke screeningStap 3: Specifieke screening - interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.


Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond midden november 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. 

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (Stap 3 - specifieke screening interview).
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je uiterlijk op 21/10/2021 (uiterste inschrijvingsdatum):
 • je cv volledig invult (in de taal van de selectie) in Mijn Selor
 • je benoemingsbesluit oplaadt
 • én je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Recruitment team - VSSE
E-mail: job@vsse.be  

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles