POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Team_Intégration_sociale_Maatschappelijke_Integratie_4

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) streeft ernaar aan iedereen die door de mazen van het net van de sociale zekerheid valt en in armoede leeft, een menswaardig bestaan te waarborgen. We zetten ons in om deze missie waar te maken door deel te nemen aan het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van het beleid ter zake. 

De belangrijkste partners zijn de OCMW’s. Zij werken op het terrein om de sociaal-economisch zwakkeren in onze samenleving in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven. De OCMW’s beschikken daarbij over een aantal instrumenten: het leefloon, tewerkstellingen en arbeidstrajectbegeleiding, de dringende medische hulp, de installatiepremie voor daklozen, de huurwaarborg, het zakgeld voor rusthuisbewoners, de verwarmingstoelage, … 

We zijn ook actief in het voorkomen en bestrijden van armoede. We creëerden in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting een nieuw beroep: de ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting.  We willen daarbij de ‘missing link’ overbruggen tussen de dienstverlening van de federale overheid en personen in een situatie van armoede en sociale uitsluiting.

We promoten en steunen de sociale economie in al zijn vormen, van kringloopwinkels en buurt- en nabijheidsdiensten tot vennootschappen met sociaal oogmerk en het Belgisch sociaal label. De bedoeling is enerzijds om de waarden van de sociale economie naar een groeiend aantal structuren, initiatieven en projecten te verspreiden. En anderzijds om het maatschappelijk verantwoord ondernemen in het economische en het bedrijfsleven te bevorderen. 

We voeren verder ook het federaal grootstedenbeleid uit en dragen via het Europees Sociaal Fonds met het OCMW bij tot het verruimen van de mogelijkheden tot opleiding en tewerkstelling voor de minst bedeelden. In de eerste plaats zijn dit jongeren, gezinshoofden in eenoudergezinnen en personen afkomstig van landen buiten de Europese Unie.


Bekijk het filmpje

Aantal medewerkers (bij benadering): 200. 

Vaakst gezochte profielen

Om de talrijke opdrachten tot een goed einde te brengen, zoekt de POD Maatschappelijke Integratie een brede waaier aan profielen waaronder masters, bachelors en mensen die in aanmerking komen voor het profiel “Ervaringsdeskundigen in de Armoede en Sociale Uitsluiting”.

Voordelen

Team_Intégration_sociale_Maatschappelijke_Integratie_1


Elke medewerker krijgt een vormingspakket van 10 dagen op jaarbasis aangeboden, en kan inleefstages volgen bij onze partners. De POD Maatschappelijke Integratie biedt aan iedere medewerker bovendien de mogelijkheid om de job te combineren met telewerk.

Medewerkers kunnen zich steeds verdiepen in de diverse thema’s die hen aanbelangen. Elke medewerker krijgt jaarlijks de mogelijkheid om gedurende tien dagen een opleiding te volgen bij verschillende opleidingsinstellingen.


Innovatieve projecten

Het project ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting heeft als doel de toegankelijkheid van de overheidsdiensten te verbeteren voor alle burgers, in het bijzonder voor mensen die in armoede leven. Om dit doel te bereiken, doet het project een beroep op personen met een persoonlijke ervaring in armoede: de "ervaringsdeskundigen". Hierbij wordt rekening gehouden met hun standpunt door het te integreren op alle beslissingsniveaus van de federale overheidsdiensten.

Het project dat deel uitmaakt van het federaal plan armoedebestrijding van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Maggie De Block, telt vandaag 24 ervaringsdeskundigen. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds worden de ervaringsdeskundigen hoofdzakelijk aangeworven door de POD Maatschappelijke Integratie en gedetacheerd naar 17 partnerdiensten. De positieve resultaten van dit project waren reeds in 2010 (het Europees jaar van de Strijd tegen Armoede en Sociale Uitsluiting) onderwerp van een publicatie tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap.

Een Europese jury van deskundigen weerhield in oktober 2013 tijdens de 7e kwaliteitsconferentie in Vilnius dit als een goede praktijk in het thema “Naar een transparante en open overheidsadministratie”. Julien Van Geertsom, Voorzitter POD MI: “Het is een voortdurend streven en verzekeren dat elke burger toegang heeft tot de essentiële sociale diensten waarop hij of zij recht heeft. Het is steeds een grote uitdaging om dit te realiseren. Bepaalde bevolkingsgroepen hebben nu eenmaal gemakkelijker toegang tot deze diensten dan andere.” 

Project mediprima 

MediPrima is het IT-systeem dat het mogelijk maakt om de beslissingen tot het opnemen van de medische hulp door de OCMW's te beheren. Het dekt de volledige cyclus, gaande van een databank van de beslissingen die door de OCMW's worden genomen voor medische hulp, tot en met het gebruik ervan door de zorgverstrekkers. Deze databank is steeds toegankelijk voor iedereen die de beslissingen moeten kunnen raadplegen. Via deze tool kunnen de verstrekkers immers hun prestaties factureren aan een gerechtigde op medische hulp, door de juiste tussenkomsten en met de juiste bedragen.

Bedrijfscultuur

De POD Maatschappelijke Integratie is een jonge organisatie met een vlakke, transparante structuur. De organisatie bestaat uit 14 diensten die heel diverse thema’s behandelen.