Jobs bij Federale ombudsman? Lees hier meer over deze overheidsdienst

Oprichting

De wet van 22 maart 1995 (Belgisch Staatsblad van 7 april 1995) voerde de functie van federaal Ombudsman in (een Franstalige en een Nederlandstalige) als onafhankelijke instelling die gratis tussenbeide komt om de burger te helpen geschillen met de federale administratieve overheden op te lossen. De Kamer van volksvertegenwoordigers benoemt de federale ombudsmannen voor een periode van zes jaar. Hun mandaat is één keer hernieuwbaar.

De huidige federale ombudsmannen legden de eed af op 8 november 2005 en volgden de eerste federale ombudsmannen op wiens mandaat op 3 januari 1997 inging.

Bevoegdheden


De taak van de federale ombudsmannen is drievoudig:

  • klachten onderzoeken over de werking van federale administratieve overheden (federale overheidsdiensten, federale parastatalen, federale wetenschappelijke instellingen, …)
  • op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers onderzoek instellen naar de werking van de federale administratieve diensten die zij aanwijst
  • uitgaande van de vaststellingen gedaan tijdens deze twee eerste opdrachten, aanbevelingen doen en verslag uitbrengen over de werking van de administratieve overheden.

Werking

De twee federale ombudsmannen treden op als college en oefenen hun functie volledig onafhankelijk uit. Een team van ervaren medewerkers staat hen bij.
De federale ombudsmannen onderzoeken de klachten die zij ontvangen op een onpartijdige wijze. Zij gaan niet enkel na of de betrokken dienst de wettelijke en reglementaire teksten heeft nageleefd, maar waken in het bijzonder over de eerbiediging van de fundamentele rechten en van de ombudsnormen.

Indien blijkt dat een klacht gegrond is, proberen zij de administratie ervan te overtuigen om de nodige verbeteringen aan te brengen. De federale ombudsmannen beschikken over een grote aanbevelingsbevoegdheid en kunnen dus ook bijdragen tot de verbetering van administratieve praktijken en van de regelgeving.

Aantal medewerkers: 47

Vaakst gezochte profielen:

De federale Ombudsman rekruteert voornamelijk attachés en assistenten.
Attachés zijn junior medewerkers (Niveau A) met een universitair diploma. De meeste attachés beheren klachtendossiers. Een zekere voeling met juridische materies is dus vereist.

Assistenten zijn medewerkers van niveau B. Naargelang de functie (onthaalbediende, administratief medewerker, beheerder van veel voorkomende klachten, secretariaat van de federale ombudsmannen, boekhouder, assistent human resources of logistiek medewerker), moet de assistent houder zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs of van hoger onderwijs van de eerste cyclus (bachelor, graduaat, kandidaat).

Daarnaast rekruteert de federale Ombudsman ook leidinggevende medewerkers: een administrateur (verantwoordelijk voor het beheer), een directeur (verantwoordelijk voor de operationele leiding) en auditeurs-coördinatoren (die aan het hoofd staan van een afdeling). Deze functies vereisen een universitair diploma en een specifieke ervaring.