In deze functie komen volgende zaken aan bod:

 • je behandelt beeldaanvragen en verstrekt hieromtrent informatie
 • je maakt klantendossiers aan en volgt deze op
 • je ontvangt publicaties, registreert ze en controleert de copyright vermeldingen
 • je organiseert en begeleidt fotosessies en volgt de fotografische nabewerking van de bestanden op (chromatische correcties)
 • je ontvangt, controleert en beheert digitale bestanden
 • je beheert databankenMeer info over de jobinhoud?

Mevrouw Lies Van de Cappelle
Wetenschappelijk medewerker Digitaal Museum
Tel: 02/508 32 60
E-mail: lies.vande.cappelle@fine-arts-museum.be

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België behoren tot de 10 federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister van Wetenschapsbeleid. (Museumstraat 9, 1000 Brussel)

De Musea hebben de opdracht zowel wetenschappelijk onderzoek te verrichten als diensten te verlenen aan het publiek. Ze bewaren en bestuderen collecties met in totaal meer dan 20.000 kunstwerken (schilderijen, sculpturen, tekeningen) van de late 10e eeuw tot vandaag.

Ongeveer 2.500 van deze werken worden tentoongesteld en zijn verdeeld over het Museum voor Oude Kunst, het Museum voor Moderne Kunst, het Constantin Meuniermuseum, het Antoine Wiertzmuseum en het Magritte Museum.

De Musea organiseren naast permanente tentoonstellingen ook regelmatig tijdelijke tentoonstellingen waarbij wetenschappelijke catalogi gepubliceerd worden om de kennis over kunst aan een zo ruim mogelijk publiek over te dragen. 

Ze beheren ook de grootste Belgische bibliotheek gespecialiseerd in kunstgeschiedenis.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je begeleidt anderen, je oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.

Opgelet! De competenties in het vet, worden als superbelangrijk voor de job beschouwd. Deze wegen dan ook harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • je bent vertrouwd met de Office programma’s en Photoshop
 • je hebt ervaring op administratief vlak
 • je hebt ervaring in het behandelen van beeldmateriaal
 • je hebt een goede kennis van het Frans en Engels


Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus) van :

 • gegradueerde/ professionele bachelor bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde
 • gegradueerde / professionele bachelor bedrijfsbeheer, optie administratie
 • gegradueerde / Professionele bachelor secretariaatsbeheer
 • gegradueerde / Professionele bachelor in logistieke technologie

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' vóór de uiterste inschrijvingsdatum want we moeten het nog kunnen goedkeuren.


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: minimum 2 jaar relevante professionele ervaring in het behandelen van administratieve taken waarbij je een grote verantwoordelijkheid had.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (minimum 6 maand) als Expert (niveau B) met de bijhorende weddeschaal BT1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 27.027,5500 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een toelage voor tweetaligheid
 • mogelijkheid tot voordelige aansluiting bij de collectieve hospitalisatieverzekering
 • gratis abonnement voor je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijke fietsvergoeding van 0,20 € per km
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • minstens 26 dagen verlof per jaar

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.Screening


Selectietesten


Vergelijkende selectie:


1. Module 1: gedragsgerichte computergestuurde screening (ongeveer 3u30)

De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve e-mailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met medewerkers en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.


Je bent geslaagd als je ten minste 10 punten op 20 hebt voor de eerste twee testen (vaardigheidstest + 'in-baskettest') en ten minste 10 punten op 20 voor de derde test (situatiebeoordelingstest). In totaal moet je ten minste 20 punten op 40 hebben.

Ben je geslaagd voor deze module?
Dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt.

Ben je niet geslaagd voor deze module?
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan deze module. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd.

Wanneer gaan de testen door?

Ik heb nog geen vrijstelling voor module 1
Onmiddellijk na je sollicitatie zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor module 1. Je krijgt ook een e-mail.

Ik heb een vrijstelling voor module 1
Ten vroegste 10 dagen na de uiterste inschrijvingsdatum kan je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze maken tussen de voorgestelde data en uren voor module 2. Telkens er nieuwe documenten of berichten in Mijn Selor zijn, krijg je ook een e-mail.

Screening


Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (Zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden'). De screening van deze deelnemingsvoorwaarden gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. Beschrijf daarom zo volledig mogelijk je ervaring per functie in het veld 'Beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden'. Geen enkele bijkomende informatie zal in overweging genomen worden.


Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening. 


2. Module 2: functiespecifieke screening

2.1. Event 1: Eventuele computergestuurde voorselectie 


Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal sollicitanten dat overblijft na module 1.

Via een geïnformatiseerde test worden jouw administratieve vaardigheden gemeten. 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 12 punten op 20 behaalt.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 5 geslaagden toegelaten tot de volgende proef.


2.2. Event 2: Interview (+/- 1 uur)

Het interview evalueert de gedragscompetenties die nodig zijn voor de functie (zie de rubriek ‘competenties’), je motivatie en je affiniteit met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 24 punten op 40 behaalt.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor zal je online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren, op voorwaarde dat je geslaagd bent voor het vorige event. Telkens er nieuwe documenten of berichten in Mijn Selor zijn, krijg je een e-mail. 


Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.


Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen vragen aan de selectieprocedure. Geef dit aan via ‘Mijn Selor’, vóór de uiterste sollicitatiedatum, in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...)
 • voorrang krijgen bij aanwerving. Overheidsdiensten kunnen ervoor kiezen om laureaten met handicap bij voorrang aan te werven om het quotum van 3% te bereiken.
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook vóór de uiterste sollicitatiedatum een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Solliciteren kan tot en met 08/04/2013.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. Je moet ook je diploma opladen vóór de laatste selectietest want we moeten het nog kunnen goedkeuren.
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Magda Verbeken - selectieassistente
Tel.: 02/788 67 08
E-mail: magda.verbeken@selor.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
Bischoffsheimlaan 15
1000 Brussel

www.selor.be
Gratis infolijn: 0800/505.54
E-mail: info@selor.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
}