Er bestaan 2 specifieke functies als bachelor bij de Rechterlijke Orde: secretaris bij de parketten en griffier bij de griffies.
 
Als secretaris:
 • Werk je mee aan één of meerdere fasen van de procedure (namelijk, de opsporing, de vervolging of de veroordeling) om bij te dragen aan een kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van de behandeling van gerechtelijke dossiers van uw (sub)afdeling.
 • Behandel je individuele dossiers om zo bij te dragen aan een kwalitatieve behandeling van deze dossiers.
 • Lever je informatie aan interne medewerkers en externe contactpersonen (rechtsonderhorigen, advocaten, politie, sociale diensten,…), volgens de geldende voorschriften.
 • Ontwikkel je en houd je je eigen expertise op peil en verzeker je de overdracht ervan teneinde het eigen functioneren en dat van je (sub)afdeling te optimaliseren.
Als griffier:
 • Voer je de door de wetgever exclusief opgelegde taken (in verband met de zitting) uit teneinde de voortgang en de regelmatigheid van de gehele procesgang van de door de functie behandelde gerechtelijke dossiers te bewaken.
 • Voer je (op de griffie) de door de wetgever exclusief opgelegde taken teneinde overeenkomstig de desbetreffende rechtsplegingsprocedures, de eindverantwoordelijkheid op te nemen over de administratie van de je toebedeelde gerechtelijke dossiers.
 • Werk je mee, onder verantwoordelijkheid en volgens de instructies van één of meerdere magistraten, aan de behandeling van gerechtelijke dossiers in één of meerdere fases van de procesgang teneinde bij te dragen tot een kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van de behandeling van de gerechtelijke dossiers van je (sub)afdeling.
 • Zie je toe op de kwaliteit van één of meerdere ondersteunende processen teneinde bij te dragen tot de realisering van de operationele doelstellingen van (een afdeling van) de griffie.
 • Verschaf je informatie aan interne medewerkers en externe contactpersonen (rechtsonderhorigen, advocaten, politie, sociale diensten, …), volgens de geldende voorschriften.
 • Ontwikkel je en houd je uw eigen expertise op peil en verzeker je de overdracht ervan teneinde het eigen functioneren en dat van je (sub)afdeling te optimaliseren.
In functie van bepaalde vacante plaatsen, is het mogelijk dat je (enkele van de) onderstaande taken dient uit te voeren (zowel als griffier dan als secretaris): 
 • Je ondersteunt en stimuleert de medewerkers van je (sub)afdeling teneinde de individuele ontwikkeling en de teamgeest te bevorderen en de prestaties te verbeteren door een toegenomen autonomie.
 • Je neemt operationele beslissingen op het gebied van personeelsaangelegenheden teneinde de optimale inzet van het gerechtspersoneel van je (sub)afdeling te bewerkstelligen. 
 • Je neemt, vanuit je specifieke bevoegdheden en technische expertise, deel aan de voorbereiding en de uitvoering van het strategische beleidsplan van de entiteit teneinde bij te dragen tot het functioneren en het behalen van de resultaten van de entiteit.
 • Als assistent van de korpschef sta je in voor de coördinatie en de uitvoering van administratieve taken teneinde zijn dagdagelijks functioneren te faciliteren.
Meer info over de jobinhoud?
Katleen Leemans - Attaché HRM
Contactpersoon Rechterlijke Orde 
Tel.: 02/519.84.87
E-mail: katleen.leemans@just.fgov.be
Er zijn 200 plaatsen vacant bij de hoven en rechtbanken van de Rechterlijke Orde (hoofdzakelijk in Brussel).

De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (het parket).

De rol van de rechters (Zetel) in de samenleving is essentieel. Zij passen het recht toe: zij doen uitspraak bij burgerlijke geschillen (tussenburgers onderling en in bepaalde gevallen ook tussen de overheid en zijn burgers) en sanctioneren personen die een misdrijf plegen of een wet overtreden op basis van het strafrecht.

Het Openbaar Ministerie, ook wel het parket genoemd, treedt op in naam van de gemeenschap als vervolgende partij of als behoeder van dewet in burgerlijke zaken. In strafzaken spoort het misdrijven op, onderzoekt en vervolgt ze. Zij zien er ook op toe dat het nodige wordt gedaan voor de passende uitvoering van de uitgesproken straffen. Naast de uitoefening van de strafvordering, treedt het parket ook op in burgerlijke en handelszaken en zaken voor de arbeidsgerechten wanneer de wet het voorschrijft of haar optreden wordt gevorderd.

De bevoegdheden van de diverse hoven en rechtbanken en het Openbaar Ministerie worden beschreven in het gerechtelijk wetboek, het wetboek van strafvordering en bijzondere wetten.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Technische competenties

 • Je beschikt over verbaal redeneervermogen.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans is een meerwaarde (inzonderheid voor functies in Brussel).

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' vóór de laatste selectietest want we moeten het nog kunnen goedkeuren.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s. 
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Dan legt Selor jouw diploma voor aan de Vlaamse overheid en beslist op basis van het advies om je wel of niet toe te laten.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • als je je diploma hebt behaald in een Franstalige onderwijsinstelling: je dient je in te schrijven voor de vergelijkende selectie AFG12204.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als griffier / secretaris (niveau B) met de bijhorende weddeschaal BJ1. 

Loon
Minimum aanvangswedde: 27.239,3706 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
 • mogelijkheid om te werken in je eigen regio (gedecentraliseerde diensten)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of competentiepremie (via gecertificeerde opleidingen)
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • 26 verlofdagen per jaar.

Aanstellingsvoorwaarden

De geslaagden zullen niet onmiddellijk aangeworven worden. Als je geslaagd bent voor het computergestuurd gedeelte zal je gevraagd worden je kandidatuur in te dienen voor de vacante plaaten. Deze vacante plaatsen zullen gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Er kan een bijkomende proef georganiseerd worden, specifiek voor de vacante functies. Deze bijkomende proef zal ten minste bestaan uit een interview.

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Selectietesten


Vergelijkende selectie:


1. Computergestuurd gedeelte (maximum 4u):

De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test evalueert de competenties gerelateerd aan het omgaan met informatie en omgaan met taken. Vanuit een fictieve e-mailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. De test evalueert een aantal competenties gerelateerd aan het omgaan met medewerkers en het omgaan met het eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je een aantal alternatieve reacties waarover je moet oordelen en geef je telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

De vierde test is een vaardigheidstest. Deze test evalueert je verbaal redeneervermogen.

Om te slagen dien je ten minste 10 punten op 20 te behalen voor de eerste twee testen ('in-baskettest' + abstracte redeneertest), ten minste 10 punten op 20 voor de derde test (situatiebeoordelingstest) en ten minste 10 punten op 20 voor de vierde test (verbale redeneertest).

In totaal dien je ten minste 36 punten op 60 te behalen.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan, vóór de uiterste sollicitatiedatum, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...).
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten kunnen ervoor kiezen om deze lijst bij voorrang te raadplegen om het quotum van 3% te bereiken.
 • Selor infomeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook vóór de uiterste sollicitatiedatum een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.


En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de behaalde resultaten.

De geslaagden zullen niet onmiddellijk aangeworven worden. Als je geslaagd bent voor het computergestuurd gedeelte zal je gevraagd worden je kandidatuur in te dienen voor de vacante plaaten. Deze vacante plaatsen zullen gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Er kan een bijkomende proef georganiseerd worden, specifiek voor de vacante functies. Deze bijkomende proef zal ten minste bestaan uit een interview.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 5 oktober 2012.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. Je moet ook je diploma opladen vóór de laatste selectietest want we moeten het nog kunnen goedkeuren.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de laatste selectietest) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Ellen Noynaert - Selectieassistente
Tel.: 02/788.66.35
E-mail: ellen.noynaert@selor.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
Bischoffsheimlaan 15
1000 Brussel

www.selor.be
Gratis infolijn: 0800/505.54
E-mail: info@selor.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
}