Je neemt deel aan de coördinatie en het beheersen van de risico’s. Daartoe gebruik je jouw technische deskundigheid inzake analyse en grondig onderzoek van de risicosectoren en van de risico’s.

Jouw belangrijkste taken zijn:
 • Je neemt deel aan diverse activiteiten van risicoanalyse.
 • Je brengt een technische deskundigheid in waarbij je jouw proceskeuze en methodologische keuze motiveert.
 • Je analyseert gegevens en informatie van verscheidene oorsprong om aanpassingsvoorstellen te doen inzake de ontwikkeling van doelgroepen, benaderingswijzen en modellen.
 • Je biedt methodologische ondersteuning en begeleiding in verschillende projecten van de coördinatiecel risicobeheer.
 • Je stelt documenten op in verband met de methoden en processen van risicobeheer.
 • Je organiseert de interne communicatie (medewerkers, administrateurs-generaal, enz.) en de externe communicatie (overheden, Rekenhof, Europese Commissie, enz.).
 • Je bereidt over het thema risicobeheer vergaderingen voor en je leidt deze.
 • Je werkt je kennis bij en je deelt deze met je medewerkers.
 • Je gebruikt je kennis in discussies met betrekking tot de omzetting van de operationele doelstellingen van de coördinatiecel risicobeheer in tastbare en meetbare doelen.
 • Je ontwikkelt binnen de verschillende algemene administraties en stafdiensten een netwerk van deskundigen inzake gegevens- en risicoanalyse.
 • Je werkt in een tweetalige omgeving (Frans en Nederlands) en op basis van documentatie die vaak in het Engels is opgesteld.

Meer info over de aanwervingsmodaliteiten en jobinhoud?
Voor al uw vragen mbt de aanwervingsmodaliteiten: Callcenter Dienst Wervingen
Tel.: 02/572.57.71
Email: infojobs@minfin.fed.be  

Voor al uw vragen mbt de functieinhoud:
Dhr. Jean-François Smets - Eerstaanwezend inspecteur
Tel.: 02/576.93.02
Email: jeanfrancois.smets@minfin.fed.be  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/info_docs/taxation/risk_managt_guide_en.pdf

Er is 1 betrekking vacant bij de dienst Risicobeheer van de Stafdienst Beleidsexpertise en –ondersteuning van de FOD Financiën in de Koning Albert II-laan 33 te 1030 Brussel.

De dienst coördinatie risicobeheer heeft tot opdracht een technische deskundigheid te ontwikkelen inzake risicobeheer van de verschillende algemene administraties en van de stafdiensten van de FOD Financiën.
De Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning bestaat uit de Administratie van Fiscale Zaken die tot taak heeft het fiscaal wetgevend werk te centraliseren (voorontwerpen van wet, wetsontwerpen en wetsvoorstellen, koninklijke besluiten, enz.), toekomstgerichte studies over de fiscaliteit te verwezenlijken, de sociale aspecten van de fiscaliteit te bestuderen, het belastingsysteem te harmoniseren, enz. Tot deze stafdienst behoort ook de Studie- en documentatiedienst die tot taak heeft in te staan voor de voorbereidende werkzaamheden van de politieke besluitvorming op het gebied van openbare financiën waarbij de klemtoon wordt gelegd op de economische aspecten van het begrotings- en fiscaal beleid.
De FOD Financiën beheert de middelen waarmee wordt voldaan aan de collectieve behoeften van onze samenleving. Dat betekent dat dankzij ons werk de burger er zeker kan van zijn dat de belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige wijze worden geïnd. Bovendien waken wij erover dat de middelen doeltreffend ten behoeve van de samenleving worden aangewend: infrastructuur, sociale zekerheid, ...
De FOD Financiën is een grote organisatie met ongeveer 28.000 medewerkers die vooral een dienstverlener is voor de burgers.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige beschikbare informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je schept en bevordert de groepsgeest door je meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan het oplossen van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je levert hen een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de wil, de inzet en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt de verantwoordelijkheid op jou voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je handelt integer en in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Technische competenties

 • Risicobeheer: functionele analyse van risico's, ontwikkeling en beheer van relationele databanken.
 • Projectmanagementmethodes: analyse, planning, communicatieplan, veranderingsbeheer, methodologie inzake projectmanagement (standaarden/normen en tools). 
 • Je kan je goed mondeling uitdrukken.

Niet vereist, wel een troef

 • Je beheerst MS Office.
 • Je beheerst een gegevensextractie-instrument (bvb. SAS).
 • Je hebt een fiscale basiskennis (verschillende belastingen).

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Een diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat, master, handelsingenieur, …) behaald in de economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, uitgereikt door een Belgische universiteit of hogeschool.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' vóór de laatste selectietest want we moeten het nog kunnen goedkeuren.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s. 
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Dan legt Selor jouw diploma voor aan de Vlaamse overheid en beslist op basis van het advies om je wel of niet toe te laten.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: minimum 1 jaar relevante professionele ervaring in risico-analyse:
- functionele analyse,
- ontwikkeling van databanken,
- beheer van relationele databanken. 

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal A1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 34.502,57 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of competentiepremie (via gecertificeerde opleidingen)
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen
 • mogelijke waardering van eerdere ervaring
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Screening

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Selectietesten

Vergelijkende selectie:


1. Computergestuurde test (ongeveer 3u):

De eerste test is een 'in-baskettest'. Deze test evalueert de competenties gerelateerd aan het omgaan met informatie en omgaan met taken. Vanuit een fictieve e-mailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

De tweede test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De derde test evalueert een aantal competenties gerelateerd aan het omgaan met medewerkers en het omgaan met het eigen functioneren . De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context . Bij elke situatie krijg je een aantal alternatieve reacties waarover je moet oordelen en geef je telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Je bent geslaagd als je gemiddeld 12 punten op 20 behaalt voor de gehele proef en minstens 10 punten op 20 voor elke test afzonderlijk. Enkel de eerste 10 geslaagden voor deze test zullen deelnemen aan de verdere selectieprocedure.


2. Interview (ongeveer 1u + voorbereidingstijd):

Tijdens het interview wordt geëvalueerd of jouw gedragsgerichte competenties (zie het luik 'Competenties') overeenstemmen met de vereisten voor de functie. Jouw motivatie, interesse voor de functie en affiniteit met het domein zullen eveneens bevraagd worden. De technische proef (met voorbereidingstijd) zal toelaten je technische competenties te beoordelen.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 12 punten op 20 behaalt.


Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan, vóór de uiterste sollicitatiedatum, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...).
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten kunnen ervoor kiezen om deze lijst bij voorrang te raadplegen om het quotum van 3% te bereiken.
 • Selor infomeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook vóór de uiterste sollicitatiedatum een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.


En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten die behaalt zijn op het interview. 

Bij gelijke punten, krijgen de oudste geslaagden voorrang.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). Als je als persoon met een handicap in deze lijst bent opgenomen, behoud je je rangschikking zonder beperking in de tijd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 23/04/2012.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. Je moet ook je diploma opladen vóór de laatste selectietest want we moeten het nog kunnen goedkeuren.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de laatste selectietest) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Katrien Verkammen - Selectieassistente
Tel.: 02/788.66.66
E-mail: katrien.verkammen@selor.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
Bischoffsheimlaan 15
1000 Brussel

www.selor.be
Gratis infolijn: 0800/505.54
E-mail: info@selor.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
}