Je verantwoordelijkheden:
 • vertalen van documenten (reglementaire teksten, briefwisseling, folders, infobladen,...) van het Frans of het Nederlands naar het Duits en omgekeerd. Dit gebeurt op een betrouwbare, precieze en eenduidige manier, door het opzoeken van noodzakelijke informatie, het opnemen van contact met de auteur van de tekst, het samenstellen van een woordenlijst,...
 • reviseren van teksten die door collega's vertaald zijn om de kwaliteit ervan te verbeteren en dit eveneens van het Frans of het Nederlands naar het Duits en omgekeerd
 • geven van advies aan medewerkers over het gebruik van terminologie in het Duits.
Handig
Je kan vlot overweg met Word, Powerpoint en internet. Kennis van de vertaalsoftware Trados is een pluspunt.

Meer info over de functie?
Katrien Verbeke - diensthoofd
RVA
Tel.: 02/ 515.42.23
katrien.verbeke@rva.be
Gedragsgerichte competenties
 • Je werkt gericht naar deadlines toe, door tijdig de juiste acties te ondernemen, en je voelt je verantwoordelijk voor je afgeleverde werk.
 • Je verwerft geloofwaardigheid bij anderen door je ten dienste te stellen en vragen correct af te handelen.
 • Je identificeert je met je team en je deelt informatie met je collega's op een open en spontane manier.
 • Je staat open voor verandering, je bent leergierig en je zet stappen om je competenties tot ontplooiing te brengen.
Technische competenties
 • Je hebt een grondige kennis van het Duits en het Frans.
 • Je beschikt over degelijke vaardigheden op het vlak van vertaling en revisie (Frans/Nederlands/Duits).
Er is 1 vacante plaats. Je komt terecht in de Taaldienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (Keizerslaan 7, te 1000 Brussel). Deze dienst bestaat uit 11 personen en staat in voor:

 • de schriftelijke vertaling van documenten van uiteenlopende aard zoals juridische stukken, administratieve nota's, technische beschrijvingen, boekhoudkundige richtlijnen,...
 • de simultaanvertaling tijdens tal van vergaderingen zoals de zittingen van het Beheerscomité, de directeursvergaderingen, vergaderingen van technische werkgroepen, opleidingen,...
 • het verstrekken van taaladvies in de drie landstalen, en indien mogelijk in andere, vreemde talen: de correcte schrijfwijze van een woord, het juiste woord in de juiste context, het gebruik van RVA-terminologie,...
De RVA is een federale openbare instelling van sociale zekerheid die bevoegd is voor werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking, tijdskrediet, en de activering van de werkloosheidsuitkeringen.
Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddenschaal A11.

Minimum aanvangswedde: 32.511,49 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 
 • gratis woon-werkverkeer met alle vormen van openbaar vervoer (traject huis - werk)
 • vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer (5 min. wandelafstand van het Centraal Station)
 • mogelijkheid tot een tweetaligheidspremie (na slagen voor een taaltest) of premie voor competentieontwikkeling (na slagen voor een gecertificeerde opleiding) na de stageperiode
 • tussenkomst in de hospitalisatieverzekering
 • variabele werktijdregeling en soepele vakantieregeling (min. 26 dagen verlof en mogelijkheid voor max. 18 dagen inhaalverlof per jaar)
 • kinderopvang tijdens de schoolvakanties
 • ontspanningsbibliotheek en technische bibliotheek
 • bedrijfsrestaurant met maaltijden aan voordelige prijzen
 • mogelijkheid tot bijscholing
 • voordelen en kortingen dankzij de FED+kaart.

Ontdek alle informatie en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • licentiaat - vertaler/master in het vertalen
 • of licentiaat - tolk/master in het tolken
 • of licentiaat/master in de taal-en letterkunde of filologie.
Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.
Je kan eveneens deelnemen indien je je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden').

Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je:
 • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:

  • betreft het een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
   Na ontvangst van je diploma raadpleegt Selor de Vlaamse overheid om het niveau van de gedane studies te kennen. Op basis van het verstrekte advies beslist Selor om je al dan niet tot de selectie toe te laten.

  • betreft het een land dat geen lidstaat van de Europese Economische Ruimte is?
   Heb je nog geen gelijkwaardigheidsattest van je diploma? Vraag het meteen op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.

 • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
  Naargelang het geval is het mogelijk dat je voorafgaand aan de selectie een taalexamen moet afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen?
Neem dan vooraf contact op met het Team Diploma via de Selor–infolijn: 0800/505.54, per e-mail: diploma@selor.be of per fax: 02/788.68.44.

Heb je vragen in verband met de taal van je diploma?
Neem dan contact op met het Team Taalcertificering via de Selor–infolijn: 0800/505.54, per e-mail: taal@selor.be of per fax: 02/788.68.44.
Solliciteren kan tot 14 december 2009.

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:
 • je je online-cv volledig invult in 'Mijn Selor'
 • en je een kopie van je diploma ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum oplaadt in je online-cv in 'Mijn Selor'
 • en je online solliciteert voor deze vacature.


Indien je je diploma niet kan opladen, stuur je het ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum op naar Selor, t.a.v. Patricia Claeys, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel met de vermelding van je rijksregisternummer, je naam, je voornaam en het selectienummer ANG09890 (de datum van de poststempel geldt als bewijs).

Online solliciteren is snel en eenvoudig.
Eens je cv en persoonlijke gegevens bij ons gekend zijn, zijn ze geregistreerd voor andere functies waarvoor je in de toekomst wenst te solliciteren. Handig en tijdbesparend. Bovendien verschijnt er op het scherm onmiddellijk een bericht of aan alle voorwaarden werd voldaan.

Ondanks het grote voordeel van het online solliciteren, zullen brieven die ons alsnog per post bereiken niet geweigerd worden (geen mail, geen fax). Indien je gebruik wenst te maken van deze optie, dien je zo spoedig mogelijk en ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum contact op te nemen met Patricia Claeys via 02/739.78.57 of 02/788.66.08 zodat we de voorwaarden kunnen meedelen.
Je kan een aanpassing vragen.
Als je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen aan de selectieprocedure EN/OF gerangschikt wenst te worden op de bijzondere wervingslijst voorbehouden voor laureaten met een handicap, vink je 'ja' aan in je online cv bij ‘Persoonlijke gegevens’ ‘Procedure voor kandidaten met handicap’. Onder het luik ‘Handicap’ maak je vervolgens kenbaar van welke mogelijkheden je gebruik wil maken.

Stuur ons tijdig je attest door.
Je bezorgt ons ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een gepast attest door het op te laden in het luik “Handicap” of op te sturen naar Selor, t.a.v. Vincent Van Malderen, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel met de vermelding van je rijksregisternummer, je naam, je voornaam en het selectienummer ANG09890 (de datum van de poststempel geldt als bewijs).

Als je geen mogelijkheid hebt om online in te schrijven dien je zo spoedig mogelijk en ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum contact op te nemen met Patricia Claeys via 02/739.78.57 of 02/788.66.08.
1. Schriftelijke gedeelte (5u in totaal, eventuele pauze niet meegerekend):
 
Een schriftelijke proef uit 3 delen, gericht op het peilen van je talenkennis. Omwille van praktisch-organisatorische redenen kunnen de proeven ook in een andere volgorde worden afgenomen.

 • Eerste deel (1u):

 • Je identificeert en verbetert de fouten in een Duitse tekst. Je moet minstens 14/20 behalen om geslaagd te zijn.

 • Tweede deel (2u):

 • Je vertaalt een tekst van het Nederlands naar het Duits, zonder behulp van een woordenboek. Je moet minstens 12/20 behalen om geslaagd te zijn.

 • Derde deel (2u):

 • Je vertaalt een tekst van het Frans naar het Duits, zonder behulp van een woordenboek. Je moet minstens 12/20 behalen om geslaagd te zijn.
Je bent geslaagd op het geheel van de schriftelijke proef als je minstens 38 punten op 60 behaalt. Indien je voor het eerste deel (identificatie en verbetering van de fouten in een Duitse tekst) niet de minimumscore haalt (14/20), zullen het tweede en derde deel niet meer geëvalueerd worden. Enkel de 7 eerste geslaagden zullen weerhouden worden om deel te nemen aan het vervolg van de selectieprocedure.


2. Mondelinge gedeelte (ongeveer 45 minuten):

Het interview beoogt de evaluatie van de professionele competenties, vaardigheden en attitudes, en van je motivatie en je affiniteit met het werkterrein.

Je online cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie bij het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 24 punten op 40 behaalt.


Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.
En als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het schriftelijke en het mondelinge gedeelte.

Bij gelijkheid van punten, wordt de voorrang gegeven aan de geslaagde met het hoogste aantal punten voor het schriftelijke gedeelte. Daarna krijgt de oudste geslaagde de voorrang.

Ben jij degene die niet onmiddellijk aan de slag kan, dan kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd die 2 jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Deze personen worden er enkel in opgenomen op hun vraag en voor zover zij een attest hebben voorgelegd waarin hen de hoedanigheid van persoon met een handicap wordt toegekend (zie ook ‘Kandidaten met een Handicap'). De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.
Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
Selor, Selectiebureau van de Overheid
Bischoffsheimlaan 15
1000 Brussel

www.selor.be
Gratis infolijn: 0800/505.54
E-mail: info@selor.be
}