Disclaimer

Toegang tot de site

Het raadplegen of gebruik maken van de site van Selor houdt automatisch de volledige aanvaarding in van onderhavige clausule van vrijstelling van aansprakelijkheid. De toegang tot de informatie die deze site bevat, is gratis, doch het houdt de kennisname in en de aanvaarding van de hieronder vermelde voorwaarden. Indien u verdergaat met het raadplegen van de site, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard.

Privéleven

Het beleid betreffende het respecteren van de persoonsgegevens van Selor is hier toegankelijk.

Informatie die wordt aangeboden op de site

Selor beheert deze site en past ze voortdurend aan teneinde aan de bezoekers ervan de meest recente informatie te verschaffen omtrent haar diensten en activiteiten. Het doel van deze site is om zo goed mogelijk de bezoekers te informeren. Indien foute informatie zou worden gepubliceerd, zal Selor alles in het werk stellen om dit te verbeteren zodra deze vergissing wordt ontdekt. Selor kan geen enkele aansprakelijkheid oplopen in verband met de juistheid of de volledigheid van de informatie die wordt geraadpleegd op deze site.

Het doel van deze site is loutere informatie en geen enkele aanwerving noch vraag naar bepaalde diensten zal ooit worden gefinaliseerd door de enkele toegang tot deze site. De site maakt dus geen vast bod uit. Er zal altijd een schriftelijke bevestiging van Selor nodig zijn voor elke aanwerving, verzoek tot inlichtingen, inschrijving voor een selectieproef enz. Bijgevolg zal Selor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden betreffende de informatie die wordt gepubliceerd op deze site.

De informatie die wordt gepubliceerd op de site is van algemene aard en wordt niet gecreëerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

De inhoud van de site (daarbij inbegrepen de links) kan op elke ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

Selor wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens die op de site worden verschaft.

Links naar deze site

De creatie van links naar de site van Selor dient te worden meegedeeld aan de beheerder van deze site. De verwijzing dient dusdanig te worden gerealiseerd dat een nieuw supplementair venster wordt geopend in de browser door enkel de home page van de site voor te stellen. Deep linking is verboden.

Links naar andere sites

De site bevat links naar andere sites van inrichtingen die hetzij verwant zijn aan Selor, hetzij totaal onafhankelijk zijn van Selor. Selor zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige inhoud of privacybeleid die zou deel uitmaken van een site waarnaar een link op de site van Selor zou verwijzen.

Het instellen van links naar één of meerdere andere sites, daarbij inbegrepen de links die worden ingesteld in deze sites, betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip, toetreding of goedkeuring met de inrichtingen die deze sites voorstellen.

Zodra Selor kennis zal hebben van een eventuele illegale inhoud of een inhoud die niet overeenstemt met het beoogde doel, op een site waarnaar een link vermeld op de site van Selor verwijst, zal de link worden verwijderd van de site en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Selor aanleiding geeft voor de periode gedurende dewelke de link werd vermeld op de site van Selor.

Auteursrechten

De teksten, foto's, opmaak, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen die op de Selor-site voorkomen, worden beschermd door het auteursrecht. De benaming Selor, haar logo, de tekeningen, foto's, teksten, slogans, de database, enz. die verschijnen op de site worden beschermd door het recht van de intellectuele eigendom. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van een gedeelte of het geheel van deze site, onder welke vorm en door welk middel het ook weze, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van Selor. De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk toe de auteursrechten en de soortgelijke rechten toebehorende aan Selor en aan derden integraal te respecteren. Selor behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar auteursrechten te verhinderen of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge deze maatregelen.

Selor machtigt enkel de bezoeker om de gegevens van de site te copiëren, af te drukken en te gebruiken op de enkele voorwaarde dat zij zijn bestemd ten titel van informatie voor de bezoeker en met uitsluiting van enige reproductie, verspreiding of commercialisering.

Aansprakelijkheid van de bezoeker

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, verzaakt de gebruiker aan elke klacht of verhaal, welke het ook weze, tegen Selor betreffende het gebruik der gegevens of de informatie die te zijner beschikking wordt gesteld op de site. De aansprakelijkheid van Selor kan in geen geval in het gedrang komen in geval van schade, van welke aard het ook weze en of deze nu consecutief of toevallig is.

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, aanvaardt de gebruiker tevens om alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van de site op zich te nemen en te verzaken aan elke klacht tegen Selor, daarbij inbegrepen het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens door een virus dat zou zijn doorgegeven of geactiveerd door de site of door het feit dat de gebruiker er toegang toe heeft.

Veiligheid van de site

Teneinde de veiligheid van haar site te waarborgen, zal Selor alle noodzakelijke maatregelen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. Bepaalde zones van de site kunnen voorbehouden zijn en verbonden aan toegangsmodaliteiten. In geval van een aanval op de site, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de site, zal Selor alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking zijn gesteld om de integriteit van haar site te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde gerechtelijke en politie-autoriteiten.

Toepasselijk recht

Vermits uw bezoek aan de site uw akkoord met onderhavige disclaimer veronderstelt en dus een on line akkoord inhoudt, aanvaardt u dat elke betwisting of vordering betreffende onderhavige site of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt beheerst door het Belgische recht. Door de site te raadplegen, erkent u de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel, België, en aanvaardt u om geen vorderingen in te stellen dan voor deze jurisdicties.

Privacy policy

Identificatie van de site en van de verantwoordelijke organisatie

De moderne technologieën van informatie en communicatie spelen een fundamentele rol bij de activiteiten van een organisatie zoals Selor. Onze hoofdactiviteit is de aanwerving voor de publieke sector.

Selor verbindt er zich toe nauwgezet de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. Deze wetgeving is integraal beschikbaar op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.privacycommission.be .

Ons beleid betreffende de persoonlijke levenssfeer wordt toegepast bij Selor en op haar website www.selor.be .

De verantwoordelijke voor de verwerking is Selor.

Adres : Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel

Toelating tot anonieme toegang en aanvaarding van ons beleid betreffende de persoonlijke levenssfeer

U kan toegang hebben tot onze welkomstpagina en onze site raadplegen zonder ons persoonsgegevens mee te delen.

Door gebruik te maken van onze site verklaart u uitdrukkelijk het beleid van Selor betreffende het respecteren van de persoonlijke levenssfeer te aanvaarden en u stemt ermee in dat wij de gegevens, die op u betrekking hebben, inzamelen en verwerken volgens de modaliteiten en principes die in onderhavig document worden beschreven.

Diensten en interactiviteit van onze website

Selor.be laat voorlopig niet toe dat bezoekers onder elkaar communiceren of informatie publiceren die toegankelijk is voor andere internetters.

Selor.be biedt u de mogelijkheid om bepaalde diensten te personaliseren om de relevantie van o.a. berichten en jobaanbiedingen te verhogen. We zijn echter niet verantwoordelijk als de gebruikte filtercriteria die toegepast worden op uw persoonlijke gegevens waarover wij op dat moment beschikken niet het gewenste resultaat geven. Het volledige aanbod vacatures kan u ten alle tijden terugvinden op selor.be, alle informatie en berichten kan u steeds terugvinden via de homepagina en het menu.

Automatische inzameling van informatie

Zoals tijdens elk bezoek aan een Internetsite, wordt volgende informatie ingezameld:

 • IP Adres
 • DNS Adres
 • Browser
 • Schermresolutie
 • De pagina die voorafgaat aan de toegang tot de site.

Wij zamelen deze gegevens enkel in met het oog op de statistieken betreffende het frequenteren van de site en wij brengen ze niet in verband met persoonsgegevens die elders worden ingezameld.

Cookies

Het is mogelijk dat tijdens uw bezoek aan onze site een "cookie" wordt opgenomen in uw harde schijf (een klein bestand verzonden door een Internetserver die wordt opgenomen in de harde schijf van uw computer, het behoudt het spoor van de bezochte Internetsite, het bevat bepaalde informatie omtrent dit bezoek die niet toegankelijk is door deze site alleen). Men dient op te merken dat u deze cookies kan weigeren door uw Internetbrowser te programmeren opdat u hetzij wordt geïnformeerd omtrent het bestaan van cookies hetzij deze systematisch worden geweigerd. Deze cookie laat toe om het surfen op onze site te vergemakkelijken. Selor maakt geen verband op tussen de informatie die automatisch zou zijn bewaard door de cookies en nominatieven gegevens betreffende onze bezoekers.

Ingezamelde gegevens en precisering van de doeleinden

Wij zamelen uw persoonsgegevens in indien u ons vrijwillig uw gegevens verschaft. Wij kunnen ook informatie inzamelen die op u betrekking heeft en die voortkomt uit andere bronnen (publieke organismen of privé-organisaties die uw persoonsgegevens verwerken en het recht hebben om deze aan derden over te maken).

De gegevens die wij inzamelen wanneer u zich inschrijft op onze site, zijn enkel deze die noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens en overeenstemmen met het doeleinde waarvoor u ze ons heeft toevertrouwd. Geen enkel gevoelig gegeven zal u worden gevraagd noch ingezameld door middel van andere database. U zult worden uitgenodigd om een formulier in te vullen waarbij bepaalde velden, die zijn vetgedrukt of eventueel worden gevolgd door een sterretje (*), noodzakelijk zijn om de gevraagde dienst te kunnen aanbieden en waarbij andere velden optioneel zijn. Deze laatste zijn onder andere bestemd om ons toe te laten u snel te contacteren indien dit nodig zou blijken of om beter uw interessegebieden te bepalen teneinde u daarmee overeenstemmende informatie te verschaffen.

Indien u ons uw postadres meedeelt, betekent dit dat u aanvaardt om van onzentwege of vanwege onze partners post te ontvangen. Indien u niet meer zulke post wenst te ontvangen, dient u ons te contacteren op het adres dat wordt vermeld in punt 1 hierboven.
Indien u ons uw telefoonnummer meedeelt, betekent dit dat u aanvaardt om van onzentwege of vanwege onze partners telefonische oproepen te ontvangen. Indien u niet meer zulke telefonische oproepen wenst te ontvangen, dient u ons te contacteren op het adres dat wordt vermeld in punt 1 hierboven of dient u uw profiel op de site te wijzigen.
U moet ons uw e-mailadres meedelen in het kader van selectieprocedures of taaltesten. Alle communicaties verbonden aan deze procedures zullen gebeuren via uw Mijn Selor account. Als u geen andere e-mails wenst te ontvangen van ons (die dus niet te maken hebben met de procedure waaraan u deelneemt) of van onze partners (jobaanbiedingen bijvoorbeeld), dient u ons te contacteren op het adres dat wordt vermeld in punt 1 hierboven of dient u uw profiel op de site te wijzigen (Mijn Selor > Mijn instellingen).

De doeleinden waarvoor wij uw gegevens bewaren, zijn de volgende, in functie van het formulier dat u invult:

 • beheer van het bestand der deelnemers aan aanwervingsacties voor openbare functies die worden georganiseerd door Selor en haar partners;
 • realisatie van statistische onderzoeken;
 • beheer van aanvragen tot informatie;
 • verzending van werkaanbiedingen die zijn aangepast aan uw bekwaamheden, zowel vanwege Selor als vanwege haar partners. Voor wat dit doeleinde betreft, heeft u op elk ogenblik het recht te verzaken aan de ontvangst van enig bericht in de toekomst en dit zonder kosten en zonder dat enige reden dient te worden opgegeven:
  • hetzij door de contactpersoon te contacteren die hierboven in punt 1 vermeld staat;
  • hetzij door rechtstreeks aan onze partner te antwoorden indien u geen voorstellen meer wenst te ontvangen vanwege deze partner;

Indien wij uw persoonsgegevens zouden wensen te gebruiken voor een nieuw doeleinde, zullen wij voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik uw toestemming vragen.

Onderhavig beleid betreffende de persoonlijke levenssfeer kan geen aanleiding geven tot het inperken van de rechten waarover Selor zou kunnen beschikken jegens een fysieke persoon ingevolge een overeenkomst of andere wetgeving.

Verspreiding van gegevens aan derden

Wij verspreiden uw persoonsgegevens aan onze partners in het kader van de werkaanbiedingen voor functies die beantwoorden aan uw wensen en bekwaamheden.

U zal er door Selor voorafgaandelijk worden van verwittigd indien uw gegevens worden meegedeeld aan partners van Selor in het kader van de aanwerving bij deze partners.

U heeft op elk ogenblik het recht te verzaken aan de ontvangst van aanbiedingen vanwege deze partners:

 • hetzij door de contactpersoon te contacteren die hierboven in punt 1 vermeld staat;
 • hetzij door uw profiel op de site te wijzigen.

Wij behouden ons het recht voor om de persoonsgegevens over te maken op verzoeke van een gerechtelijke of administratieve autoriteit krachtens de wet.

Duur van de bewaring van de gegevens

De ingezamelde gegevens worden bewaard voor onbepaalde duur zolang u werkaanbiedingen wenst te ontvangen.

Uw profiel zal worden gedesactiveerd van onze aanwervingdatabase:

 • Door onze tussenkomst zodra u erom zal vragen door ons te contacteren op het hierboven in punt 1 aangeduide adres.
 • Door onze tussenkomst indien u niet bevestigend antwoordt op het schrijven dat jaarlijks door Selor wordt verzonden en waarbij u wordt gevraagd of u wenst dat wij uw gegevens zullen bewaren;
 • Door uw tussenkomst door uw profiel op de site te doen verdwijnen.

Enkel die gegevens worden bewaard waarvoor de wet aan Selor oplegt om ze te bewaren ingevolge haar wettelijke opdracht en dit uitsluitend gedurende de duur die wordt bepaald door de wet.

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Wij verschaffen aan de bezoekers van onze site de mogelijkheid om een methode van beveiligde transmissie te gebruiken om ons persoonsgegevens te verzenden. Onze site en onze vennootschap beantwoordt aan een beleid, regels en veiligheidsmaatregelen die ertoe strekken de persoonsgegevens te beschermen.

Selor zal:

 • alle ijver aan de dag leggen om de gegevens up-to-date te houden en onjuiste, onvolledige of niet-pertinente gegevens te verbeteren of te verwijderen;
 • ervoor zorgen dat voor de personen die onder zijn gezag handelen, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst;
 • alle personen die onder zijn gezag handelen, kennisgeven van de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, evenals van alle relevante voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die bij het verwerken van persoonsgegevens gelden;
 • zich ervan vergewissen of programma's voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de vermeldingen van de aangifte aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer en dat er geen wederrechtelijk gebruik van wordt gemaakt;
 • eenieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de verwerker alsmede de verwerker zelf, die toegang heeft tot persoonsgegevens, mag deze slechts in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking verwerken, behoudens op grond van een verplichting door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie;
 • om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, en zal aan zijn partners en onderaannemers vragen, de gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend, enerzijds, met de stand van de techniek terzake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico's.

Indien de verwerking wordt toevertrouwd aan een verwerker, zal Selor:

 • een verwerker kiezen die voldoende garanties biedt wat de maatregelen van technische veiligheid en van organisatie betreffende de verwerkingen betreft;
 • erover waken dat deze maatregelen worden nageleefd, in het bijzonder door het stipuleren van contractuele bepalingen;
 • in de overeenkomst de aansprakelijkheid van de verwerker ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking vastleggen;
 • met de verwerker overeenkomen dat deze slechts handelt op de enkele instructie van de verantwoordelijke voor de verwerking en dat hij gehouden is tot dezelfde verplichtingen als deze waartoe de verantwoordelijke voor de verwerking gehouden is in toepassing van de wet;
 • schriftelijk of via een elektronisch medium de elementen van de overeenkomst betreffende de bescherming der gegevens en de eisen aangaande de veiligheidsmaatregelen opnemen.

Toegang tot uw persoonsgegevens die worden verwerkt door Selor

Door een schrijven te zenden aan de hierboven vermelde contactpersoon, kan u ons vragen of wij over persoonlijke informatie beschikken die op u betrekking heeft. Wij zullen u om een bewijs van uw identiteit vragen (copie van de identiteitskaart of het paspoort) om zeker te zijn dat uw persoonsgegevens worden gerespecteerd en deze niet worden verzonden aan derden. Wij zullen één enkele vraag per jaar en per persoon aanvaarden. Binnen de twee maanden na uw vraag zal de informatie, die op u slaat en waarover wij beschikken, of een bericht waarin wordt gepreciseerd dat wij geen informatie over u hebben, u worden verzonden zonder kosten. U heeft de mogelijkheid om de gegevens waarover wij beschikken te betwisten en deze te doen uitwissen, verbeteren, wijzigen of vervolledigen.

Indien u zich heeft ingeschreven op de site, heeft u de mogelijkheid om op elk ogenblik uw profiel na te zien en te wijzigen.
In de newsletters, emails, mailings en brieven die u zal ontvangen, zal steeds de mogelijkheid worden vermeld om te verzaken aan de ontvangst van enig bericht in de toekomst en om uw persoonsgegevens indien nodig te wijzigen.

Contactpunten betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Voor elke vraag of probleem in verband met ons beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gelieve de contactpersoon te contacteren wiens coördinaten vermeld staan in punt 1 hierboven.
Indien ons antwoord u geen voldoening zou verschaffen, kan u de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer contacteren. U vindt alle coördinaten van de Commissie op haar site www.privacycommission.be en Selor heeft bij de Commissie de noodzakelijke verklaringen afgelegd.

Voor u uw eigen account aanmaakt, moet u eerst kennis nemen van de disclaimer (zie hierboven) en alle voorwaarden aanvaarden.